Pastilla puges

NOVA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT EN EDIFICIS  D’ÚS RESIDENCIAL DE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

En data 27 de juny s’ha publicat al BOP la nova convocatòria per a la concessió de subvencions  per a la millora de l’accessibilitat en edificis d’ús residencial de l’àrea metropolitana de Barcelona.

L’objectiu del Programa és oferir subvencions a fons perdut per a la millora de l’accessibilitat en edificis residencials de l’àrea metropolitana de Barcelona, per tal de millorar les condicions i la qualitat de vida de les persones.

Com a trets principals d’aquesta convocatòria:

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES:

INSTAL·LACIÓ D’ASCENSORS I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES.

DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 5 M€

QUANTIA DE LES SUBVENCIONS:

50% del cost fins a 4.000 € per habitatge i per a cada 100m² útils de local. Si els locals no participen en els costos, no computen.

CONVOCATÒRIA DESTINADA A:

Edificis plurifamiliars construïts abans de 1981, de, com a mínim, 8 habitatges.

S’acceptaran edificis amb menys de 8 habitatges en els casos següents:

  • Si hi viuen persones majors de 65 anys.
  • Si hi viu alguna persona amb discapacitat.
  • Si es realitzen simultàniament obres de conservació (façana, coberta, instal·lacions comuns,…). En aquest últim cas, heu de tenir en compte que les obres de conservació no són subvencionables.

TERMINIS:

  • Sol·licitud d’Informe d’Idoneïtat als Col·legis:    fins el divendres 15 de setembre.
  • Sol·licitud d’ajuts a les Oficines municipals:        fins el divendres 29 de setembre.
  • AGOST INHÀBIL!

IMPORTANT!!!:

EN CAS D’EXHAURIMENT DE LA DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA, ES PODRÀ TANCAR L’ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS EN DATA ANTERIOR AL TERMINI ESTABLERT.

Documenta adjunts