CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A ACTUACIONS D’ADEQUACIÓ I OBTENCIÓ DE L’HABITABILITAT EN HABITATGES INDIVIDUALS O UNIFAMILIARS DELS MUNICIPIS QUE INTEGREN L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

CAL DEMANAR CITA PRÈVIA PER A PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓ!!!!

1.- QUI POT SOL·LICITAR ELS AJUTS

La convocatòria d’habitabilitat 2018, destina els ajuts a propietaris i llogaters d’habitatges individuals o unifamiliars de l’àrea metropolitana de Barcelona, així com a Ajuntaments que disposin d’habitatges cedits, individuals o unifamiliars a la Borsa local de lloguer. S’inclouen en aquest Programa tots els habitatges ubicats en els municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona (excepte en el municipi de Barcelona, on actua el Consorci de l’Habitatge de la mateixa ciutat), que compleixen els requisits de la convocatòria.

Resten exclosos d’aquesta convocatòria els habitatges d’ús turístic.

2.- ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

a) ACTUACIONS DESTINADES A QUE L’HABITATGE ASSOLEIXI LES CONDICIONS MÍNIMES D’HABITABILITAT LEGALMENT EXIGIDES

b) ACTUACIONS D’ADAPTACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE L’INTERIOR DE L’HABITATGE:

Actuacions d’adaptació a la normativa vigent o aplicable de les instal·lacions individuals de l’habitatge, xarxa d’aigua, xarxa elèctrica, xarxa de gas canalitzat, telecomunicacions, sanejament. També es considerarà subvencionable la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

c) MILLORES ENERGÈTIQUES I DE SOSTENIBILITAT

Actuacions destinades a la millora de la sostenibilitat energètica com són la millora de l’aïllament de l’habitatge per optimitzar la demanda energètica i assegurar el confort acústic; la incorporació de proteccions solars en les obertures; el canvi de tancaments (finestres, portes de sortida a balcons, altres tancaments exteriors practicables); la substitució de làmpades i lluminàries per altres de major rendiment energètic, il·luminació LED.

d) ACTUACIONS D’ADAPTACIÓ DE LA MOBILITAT DE L’HABITATGE

Actuacions puntuals que millorin l’accessibilitat i la mobilitat interior de l’habitatge, com també la seva adaptació total o parcial. En concret, la instal·lació d’aparells elevadors, la substitució de banyera per dutxa, l’eixamplament o adequació de portes, passadissos, habitacions, cambra higiènica, cuina o altres.

3.- QUINS REQUISITS HA DE COMPLIR L’HABITATGE

L’habitatge ha de:

a) Haver estat construït abans de l’any 1996.

b) Ser de titularitat privada.

c) Constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris en totes les fases del procediment. Es podrà acreditar aquesta circumstància mitjançant certificació d’empadronament o autorització per a que el Consorci verifiqui les dades del padró.

En cas d’habitatges buits es podran acollir als ajuts sempre que s’incorporin a la Borsa de lloguer municipal o comarcal corresponent per un període no inferior a 5 anys.

No podran gaudir de les subvencions aquelles obres que hagin estat iniciades abans de formalitzar-se la sol·licitud d’ajuts, ni d’haver rebut el Comunicat tècnic inicial del Consorci.

4.- QUIN ÉS EL TERMINI PER PRESENTAR LA SOL·LICITUD

Per sol·licitar formar part de la convocatòria disposeu des del 21 de gener de 2019 i fins el 31 d’octubre de 2019.

Un cop obtinguda la validació de la documentació per part del Consorci, podreu presentar la sol·licitud d’ajuts fins el 31 de desembre de 2019.

Recordeu que es pot tancar l’admissió de sol·licituds en dates anteriors, si s’esgota la dotació pressupostària.

PER A MÉS INFORMACIÓ

OFICINA LOCAL D’HABITATGE

Elies Rogent, núm. 10, local

Tel.: 935 878 910

olh@promusa.cat

www.promusa.cat

 

Documents adjunts