En data 7 de març de 2018, l’Òrgan de Contractació ha dictat Resolució mitjançant la qual s’acorda l’inici de procediment obert subjecte a regulació no harmonitzada que se seguirà per tramitació ordinària, l’aprovació del corresponent expedient de contractació i dels Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques que regiran el procediment així com la seva publicació.

L’objecte de contracte és el manteniment dels aparells elevadors i escales mecàniques de les promocions de lloguer de SPM Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès SA (Promusa) i d’altres entitats, amb un pressupost de licitació de 142.560,00 € (sense IVA), com a preu base de sortida.

El termini màxim per a la presentació d’ofertes és el proper dia 20 de març  de 2018 a les 13.00h, en els llocs esmentats al Plec de referència, quedant fixada com a data de l’obertura pública d’ofertes econòmiques el dia 20 d’abril de 2018 a les 13.00h a la seu de Promusa (Av. Torre Blanca núm. 2-8, oficina 3D, de Sant Cugat del Vallès).

La documentació (Plec de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques) per a participar es pot obtenir al web de Promusa que es detalla: www.promusa.cat , apartat Contractació/licitacions.

Nota Aclaratòria: el termini màxim per a la presentació d’ofertes és el dia 23 de de març de 2018 a les 13.00h, no el dia 20 com diu per error els anuncis i Plec.

En data 20 d’abril de 2018, en acte públic celebrat a les 13.00h a la seu de Promusa, i com a tràmit previ, es va lliurar als presents -d’acord amb el previst al Plec de Clàusules Administratives Particulars-, la valoració tècnica dels Sobres 2 dels licitadors presentats i admesos (que s’adjunta) i seguidament es va procedir a l’obertura econòmica dels Sobres 3 dels licitadors presentats i admesos, amb el contingut i resultat que s’adjunta, obrint-se termini per als aclariments tècnics que s’estimin oportuns i per a la justificació de les ofertes que sobrepassen el límit de temeritat.

En data 24 de maig de 2018, la mesa ha acordat la proposta d’adjudicació en els termes que en aquesta consten i l’eleva a l’Òrgan de Contractació als efectes corresponents.

En data 5 de Juny de 2018, l’Òrgan de Contractació ha dictat Resolució d’adjudicació en els termes que en aquesta consten i  la seva publicació i notificació als licitadors als efectes corresponents així com ha requerit a l’adjudicatari a presentar la documentació necessària per a la signatura de contracte prevista a la clàusula 19 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

En data 2 de gener de 2019, s’ha signat el contracte amb Orona S. Coop en els termes que consten a l’Anunci de la formalització que s’adjunta.

EXP2018/002

Icon
RESOLUCIÓ INICI PROCEDIMENT
Icon
PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
Icon
PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
Icon
ANUNCI LICITACIÓ
Icon
ANUNCI BOP
Icon
ANUNCI DIARI ARA
Icon
NOTA ACLARATORIA
Icon
PUNTUACIO SOBRE 2- DOCUMENTACIO TÈCNICA
Icon
ACTA OBERTURA ECONOMICA
Icon
PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ
Icon
RESOLUCIO ADJUDICACIÓ
Icon
ANUNCI FORMALITZACIÓ CONTRACTE

    © Copyright - Promusa
    Avinguda Torre Blanca 2-8, edifici de Serveis Torre Blanca
    08172 Sant Cugat del Vallès.
    Avís Legal