En data 12 de Juny de 2018, l’Òrgan de Contractació ha dictat Resolució d’inici de procediment en els termes que en aquesta consten i la seva publicació -mitjançant l’Anunci de Licitació- als efectes de participar i presentar ofertes.

El termini per a la presentació d’ofertes en els llocs habilitats al Plec de Clàusules administratives Particulars, és el dia 6 de juliol a les 14.00h.

S’informa que mitjançant  Resolució de data 22 de juny de 2018, l’Òrgan de Contractació ha acordat que l’acte públic d’obertura de les ofertes econòmiques presentades pels licitadors (Sobres 3) tindrà lloc el dia 23 juliol de 2018 a les 12.00h a la seu de SPM Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès SA (PROMUSA), Av. Torre Blanca núm. 2-8, oficina 3D de Sant Cugat del Vallès així com la seva publicació al perfil de Contractant del web així com a la notificació personal als licitadors que es presentin.

S’informa que en data 23 de juliol de 2018, la Mesa va procedir a l’obertura en acte públic dels Sobres 3, ofertes econòmiques amb el resultat que consta en l’acta adjunta. Prèviament, s’ha lliurat als licitadors la puntuació obtinguda de la valoració i ponderació de l’oferta tècnica dels sobres 2.

En data 23 de juliol de 2018, la Mesa va dictar Proposta d’adjudicació dels contractes d’explotació de les parades del mercat municipal de Volpelleres de sant Cugat del Vallès d’acord amb el resultat de la puntuació total de les ofertes tècniques i econòmiques, la qual es notifica als licitadors i es publica al Perfil de Contractant.

En data 31 de juliol de 2018, l’Òrgan de Contractació ha dictat Resolució d’Adjudicació dels contractes d’explotació de les parades del mercat municipal de Volpelleres de Sant Cugat del Vallès, la qual es notifica als licitadors i es publica al Perfil de Contractant així com els ha requerit la presentació de la documentació exigida al Plec de Clàusules als efectes de la signatura d’aquells.

En data 18 de setembre de 2018, l’Òrgan de Contractació ha dictat Resolució per la qual ratifica la resolució d’adjudicació respecte de dos licitadors als efectes de signar els contractes d’explotació de les parades del mercat municipal de Volpelleres de Sant Cugat del Vallès i exclou als altres licitadors per manca d’aportació de la documentació exigida al Plec de Clàusules Administratives Particulars.

EXP2018/005

Icon
RESOLUCIO INICI PROCEDIMENT
Icon
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
Icon
ANUNCI DE LICITACIÓ
Icon
RESOLUCIÓ FIXACIÓ DIA I HORA ACTE PÚBLIC OBERTURA ECONÒMICA
Icon
ACTA OBERTURA ECONÒMICA
Icon
PROPOSTA ADJUDICACIÓ
Icon
RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ
Icon
RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ DEFINITIVA

    © Copyright - Promusa
    Avinguda Torre Blanca 2-8, edifici de Serveis Torre Blanca
    08172 Sant Cugat del Vallès.
    Avís Legal