ANUNCI D’ADJUDICACIÓ: INICI DE LA 2A FASE DEL CONCURS DE CONTRACTES D´ASSISTÈNCIA TÈCNICA, REDACCIÓ DELS PROJECTES I LA DIRECCIÓ D´OBRES DE PROMOCIONS D´HABITATGE PROTEGIT PEL PERÍODE (2008-2011). VERGE MONTSERRAT. RELACIÓ DE PROJECTES I TÈCNICS SELECCIONATS.

Data d’adjudicació: 25/02/2010

Informació sobre la licitació

Data d’inici: 23/11/2009

Termini de presentació: 31/12/2009

Per resolució del Gerent de Promusa de data 13 de novembre de dos mil nou s’inicia la 2a fase del concurs per a l’adjudicació del contracte d’assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i executiu de promocions d’habitatge protegit incloses en la programació de PROMUSA pel període 2008-2011 i la direcció d’aquestes obres fins a la seva recepció i liquidació d’acord amb l’article 9 del Plec de Clàusules Administratives Particulars que el regeix.

En data 16 de novembre de dos mil nou, prèvia valoració la Mesa de Contractació proposa a la Gerència la relació de tècnics seleccionats per passar a la segona fase del concurs i els grups de projectes que se’ls ha assignat (veure document adjunt).

EXP2009/7

Icon
Relació de tècnics seleccionats i grups de projectes per les promocions d´habitatges
    © Copyright - Promusa
    Avinguda Torre Blanca 2-8, edifici de Serveis Torre Blanca
    08172 Sant Cugat del Vallès.
    Avís Legal