ANUNCI D’ADJUDICACIÓ: PROCEDIMENT PER A L´ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D´ASSISTÈNCIA TÈCNICA, REDACCIÓ PROJECTES I DIRECCIÓ D´OBRES DE LA PROMOCIÓ D´HABITATGE PROTEGIT DE L´AV. PLA DEL VINYET, 2A FASE. PROJECTE I RELACIÓ DE TÈCNICS SELECCIONATS.

Data d’adjudicació: 01/04/2011

Informació sobre la licitació

Data d’inici: 22/09/2010

Termini de presentació: 25/10/2010

Per resolució del Gerent de 6/09/10, s´inicia el concurs per a l´adjudicació del contracte d´assistència tècnica per a la redacció dels projectes bàsic i executiu així com la direcció d´obres de la promoció de l´Av. Pla del Vinyet 2a fase, de Sant Cugat del Vallès, inclosa en la programació de SPM Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès (PROMUSA) pel període 2008-2011.

En data 16/09/10, prèvia valoració, la Mesa de Contractació proposa a la Gerència la relació de tècnics seleccionats per participar al concurs, la qual notifica a aquests que han resultat seleccionats per participar al concurs i que el termini de presentació de les propostes arquitectòniques a les oficines de Promusa finalitza el proper dia 25 d´octubre de 2010 a les 13 hores.

En data 28/03/11, la Mesa de Contractació, d´acord amb la clàusula 13.1 ha examinat la validesa i qualificat les ofertes arquitectòniques presentades, aixecant la corresponent proposta d´adjudicació a favor de l´oferta econòmicament més avantatjosa segons valoració i puntuació obtinguda per l´aplicació dels criteris establerts a la clàusula 14 del Plec.

En data 01/04/11, l´Òrgan de Contractació assumeix la proposta d´adjudicació presentada per la Mesa de Contractació i adjudica el contracte d´assistència tècnica de redacció de projecte bàsic i executiu, així com la direcció de les obres de la promoció de l´Av. Pla del Vinyet, 2a fase de Sant Cugat del Vallès per considerar-la l´oferta econòmicament més avantatjosa a NAXAL ARQUITECTURA, SLP arquitectes Domingo Triay i Mª José Martínez.

EXP2010/18

Icon
Resolució inici procediment concurs Tècnics Av Pla del Vinyet, 2a fase
Icon
Relació de tècnics seleccionats pel projecte Av Pla del Vinyet, 2a fase
Icon
Acta adjudicació Òrgan Contractació concurs Av. Pla del Vinyet, 2a fase

    © Copyright - Promusa
    Avinguda Torre Blanca 2-8, edifici de Serveis Torre Blanca
    08172 Sant Cugat del Vallès.
    Avís Legal