ANUNCI D’ADJUDICACIÓ: LICITACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES DE CESSIÓ PARCIAL DE CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC I D’EXPLOTACIÓ DELS SUPERMERCATS EMPLAÇATS EN ELS MERCATS MUNICIPALS DE MIRA-SOL I VOLPELLERES.

Data d’adjudicació: 02/05/2011

Adjudicació:

Informació sobre la licitació

Data d’inici: 21/03/2011

Termini de presentació: 13/04/2011

Per resolució del Gerent de 21/03/2011, es va iniciar el procediment per a l’adjudicació dels contractes de cessió parcial de concessió de domini públic i d’explotació dels supermercats emplaçats en els mercats municipals de Mira-sol i Volpelleres, d’acord amb el Plec de Clàusules Particulars corresponent, establint-se com a termini per a presentar propostes el dia 13 d’abril de 2011 a les 13:00 hores.

Transcorregut aquest termini, consta la presentació d’una única oferta per a l’adjudicació del contracte de cessió parcial de concessió de domini públic i d’explotació del supermercat emplaçat en el mercat municipal de Mira-sol i cap per a l’adjudicació del contracte de cessió parcial de concessió de domini públic i d’explotació del supermercat emplaçat en el mercat municipal de Volpelleres, fet que motiva la Resolució de l’Òrgan de Contractació de declarar desert el concurs referit a aquest.

Seguit l’expedient únicament per a l’adjudicació del contracte de cessió parcial de concessió de domini públic i d’explotació del supermercat emplaçat al mercat municipal de Mira-sol, pels tràmits establerts en el corresponent Plec de Clàusules, es va procedir a l’obertura tècnica i econòmica i a les pertinents valoracions, segons consta en els documents adjuntats, donant lloc a la proposta d’adjudicació emesa per la Mesa de Contractació, que també s’adjunta.

Per Resolució de l’Òrgan de Contractació de data 2 de maig de 2011, s’adjudica provisionalment pel període de 35 anys el contracte de cessió parcial de concessió de domini públic i d’explotació del supermercat emplaçat al mercat municipal de Mira-sol a l’empresa MERCADONA SA, per un cànon inicial de 4.000.000,00€, un cànon periòdic anual de 30.000€ i un període d’execució de les obres de 6 mesos.

EXP2011/22

Icon
ANUNCI LICITACIÓ
Icon
PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
Icon
CORRECCIÓ ERRADA MATERIAL 28 DE MARÇ
Icon
CORRECCIÓ ERRADA MATERIAL 4 D´ABRIL
Icon
RESOLUCIÓ DECLARACIÓ CONCURS DESERT
Icon
ACTA VALORACIÓ OFERTES TÈCNIQUES
Icon
ACTA OBERTURA OFERTES ECONÒMIQUES
Icon
PROPOSTA D´ADJUDICACIÓ
Icon
RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ
    © Copyright - Promusa
    Avinguda Torre Blanca 2-8, edifici de Serveis Torre Blanca
    08172 Sant Cugat del Vallès.
    Avís Legal