ANUNCI D’ADJUDICACIÓ: LICITACIÓ PER ADJUDICAR EL CONTRACTE D´EXECUCIO PARCIAL D´OBRA DE VENTILACIÓ I CLIMATITZACIÓ ALS SEMISOTERRANIS -2 I-3 DE L´EDIFICI MIRA-SOL CENTRE

Data d’adjudicació: 07/02/2011

Informació sobre la licitació

Data d’inici: 07/07/2011

Termini de presentació: 08/07/2011

En data 27/12/2010, l´Òrgan de Contractació va acordar l´inici del procediment d´adjudicació del contracte d´execució parcial d´obra de Ventilació i Climatització de les plantes semisoterranis -2 i -3 de la planta baixa nivell 130 de l´edifici anomenat Mira-sol Centre de Sant Cugat del Vallès, seguit pel procediment negociat regulat a l´article 30 i 36 de les Instruccions Internes de Contractació. S´adjunta annex.

Rebudes les ofertes dels empresaris i professionals convidats, la Mesa de Contractació, prèvi estudi i valoració d´aquestes d´acord amb els criteris de selecció, experiència i solvència dels licitadors, aixecÀ en data 31 de gener de 2011, a l´Òrgan de Contractació, la seva proposta d´adjudicació que considera econòmicament més avantatjosa, que s´adjunta en annex.

Als efectes anteriors, l´Òrgan de Contractació, en data 7 de febrer de 2011, acordÀ adjudicar el contracte d´execució parcial d´obra de Ventilació i Climatització de les plantes semisoterranis -2 i -3 de la planta baixa nivell 130 de l´edifici anomenat Mira-sol Centre de Sant Cugat del Vallès a l´empresa Electromecànica Soler SL per import de 85.684,91€, condicionant aquesta adjudicació a la presentació dels documents necessaris per a la contractació, així com procedir a les corresponents notificacions i publicacions. S´adjunta annex.

Recabats els documents necessaris per a la contractació, s´ha procedit a materialitzar l´anterior adjudicació amb la formalització i signatura del pertinent contracte d’obra el dia 27 de juny de 2011, i a partir d’aquest, a trametre les corresponents  notificacions i publicacions.

EXP2011/23

Icon
RESOLUCIO INICI PROCEDIMENT
Icon
PROPOSTA D´ADJUDICACIO
Icon
RESOLUCIO ADJUDICACIO
    © Copyright - Promusa
    Avinguda Torre Blanca 2-8, edifici de Serveis Torre Blanca
    08172 Sant Cugat del Vallès.
    Avís Legal