ANUNCI D’ADJUDICACIÓ: LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ PER A CONTRACTAR L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UNA PROMOCIÓ D’HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL, LOCALS COMERCIALS I APARCAMENT AL CARRER RIUS I TAULET NÚM. 8-12, BAIXADA SANT SEVER NÚM. 4 I CARRER ENRIC GRANADOS NÚM. 3 DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

Data d’adjudicació: En procès d’adjudicació

Informació sobre la licitació

Data d’inici: 05/02/2015

Termini de presentació: 27/02/2015

En data 03/02/2015, l’Òrgan de Contractació dicta Resolució mitjançant la qual acorda l’inici del procediment d’adjudicació del contracte que se seguirà pel procediment obert subjecte a regulació no harmonitzada i amb un pressupost base de licitació de 3.891.306,60 € sense IVA i d’acord amb el Plec de Clàusules Administratives Particulars aprovat.

El termini màxim per a la presentació d’ofertes és el dia 27 de febrer de 2015 a les 14.00h, a l’oficina 3D de Promusa, Av. Torre Blanca, núm. 2-8, de Sant Cugat del Vallès i l’obertura d’ofertes econòmiques s’ha fixat pel dia 13 de març de 2015, a les 13.00h a la seu de PROMUSA, Av. Torre Blanca, 2-8 of.3D, de Sant Cugat del Vallès.

La documentació jurídica per a participar es pot adquirir al web de Promusa que detallem: (www.promusa.cat/contractació/licitacions).

Per accedir a la documentació técnica en l´enllaç anterior, us demanarà acreditació.

El dia 13 de març a les 13h i prèvia exclusió de les ofertes que no complien requisits (veure Acta), es va procedir a l´obertura dels Sobres núm. 3 (proposicions econòmiques) de les ofertes admeses, amb el resultat que consta a l´Acta que s´adjunta.

Prèvia petició de la documentació que es considerés oportuna, es va demanar a les tres empreses en presumpta baixa temerària, la justificació de la seva oferta, amb el resultat que consta a l´Acta de la Mesa que s´adjunta.

El dia 14 de maig, la Mesa es va reunir per a valorar tècnicament i econòmicament les ofertes admeses, elevant el quadre de puntuació i la proposta d´adjudicació a l´Òrgan de Contractació, que s´adjunta.

Als anteriors documents, les mercantils OHL i Tau Icesa van demanar aclariment respecte al resultat final de la puntuació, al·legant una aplicación diversa del criteri econòmic de la Clàusula 23 del Plec. Estudiat aquest extrem i a la vista de la diferent interpretació i aplicació de la mercantil Teyco respecte del criteri econòmic de l´anterior clàusula, es va procedir a efectuar consulta a l´organisme competent en l´àmbit de Catalunya en matèria de contractació.

És per l´exposat que, l´Òrgan de Contractació ha dictat en data 2 de juliol de 2015 la Resolució de desistiment del procediment de licitació, expedient 2015/32, motivada en els fonaments que en la mateixa s´esmenten, acordant la seva notificació i el retorn de tota la documentació presentada en aquell així com la tramitació d´una nova licitació.

EXP2015/32

Icon
RESOLUCIO INICI PROCEDIMENT
Icon
ANUNCI LICITACIO
Icon
ANUNCI BOP
Icon
PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
Icon
ANUNCI DIARI ARA
Icon
ACTA OBERTURA ECONOMICA
Icon
JUSTIFICACIO BAIXES TEMERARIES
Icon
PROPOSTA ADJUDICACIO I QUADRE PUNTUACIÓ
Icon
RESOLUCIO DESISTIMENT PROCEDIMENT LICITACIO I NOTIFICACIO
    © Copyright - Promusa
    Avinguda Torre Blanca 2-8, edifici de Serveis Torre Blanca
    08172 Sant Cugat del Vallès.
    Avís Legal