ANUNCI D’ADJUDICACIÓ: LICITACIO SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT EQUIPS ACTUALITZACIÓ PARQUÍMETRES QUE REGULEN I CONTROLEN ESTACIONAMENT AMB LIMITACIÓ HORÀRIA A LA VIA PUBLICA DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

Data d’adjudicació: En procès d’adjudicació

Informació sobre la licitació

Data d’inici: 03/07/2015

Termini de presentació: 17/07/2015

En data 3 de juliol de 2015, l´Òrgan de Contractació ha dictat Resolució mitjançant la qual acorda l´inici del present procediment de licitació, amb aprovació de l´expedient de contractació i del corresponent Plec de Clàusules així com la seva publicació i la composició de la Mesa de Contractació. S´adjunta Resolució i Plec.

Es fixa com a termini màxim per a la presentació d´ofertes el proper dia 17 de juliol a les 14.00h a la seu de Promusa, així com s´estableix el dia 22 de juliol  a les 13.00h per a l´acte públic d´obertura de les ofertes econòmiques, el qual, també tindra lloc a la seu de Promusa que es detalla a l´anunci corresponent. S´adjunta Anunci.

En data 8 de juliol, l´Òrgan de Contractació emet una nota aclaratòria al Plec a la vista de la consulta realitzada a aquests efectes. S´adjunta.

En data 10 de juliol, l´Òrgan de Contractació emet una nota aclaratòria al Plec a la vista de la consulta realitzada a aquests efectes. S´adjunta.

En data 15 de juliol, l´Òrgan de Contractació emet les notes aclaratòries al Plec a la vista de la consulta realitzada a aquests efectes. S´adjunta.

En data 16 de juliol, l´Òrgan de Contractació emet la nota aclaratòria al Plec a la vista de la consulta realitzada a aquests efectes. S´adjunta.

Amb motiu dels aclariments i consultes que està efectuant la Mesa de Contractació a les ofertes tècniques, es posposa l´acte públic d´obertura económica que passa a divendres dia 24 de juliol a les 13.00h. Aquest canvi s´ha notificat oportunament als licitadors presentats.

En data 24 de juliol a l´hora i lloc previst, la Mesa informa, d´acord amb el que disposa el Plec que regeix la licitació, de la valoració tècnica de les ofertes admeses (s´adjunta) així com s´ha procedit a l´obertura dels Sobres 2, ofertes econòmiques amb el resultat que consta al quadre que s´adjunta.

En data 30 de juliol, la Mesa ha emès proposta d´adjudicació a favor de la mercantil Meypar SL d´acord amb el contingut de l´informe previ de resolució d´al·legacions i aclariments i valoració total. S´adjunten.

En data 31 de juliol, l´Òrgan de Contractació ha dictat la Resolució d´adjudicació a favor de la mercantil Meypar SL d´acord amb l´informe i proposta de la Mesa de Contractació. S´adjunta.

EXP2015/33

Icon
RESOLUCIO INICI PROCEDIMENT
Icon
ANUNCI LICITACIO
Icon
PLEC CLÀUSULES TÈCNIQUES I ADMINISTRATIVES PARTICULARS
Icon
NOTA ACLARATÒRIA
Icon
NOTA ACLARATORIA 2
Icon
NOTA ACLARATÒRIA 3
Icon
NOTA ACLARATÒRIA 4
Icon
NOTA ACLARATÒRIA 5
Icon
VALORACIO TÈCNICA
Icon
OBERTURA ECONOMICA
Icon
INFORME VALORACIO TECNICA
Icon
INFORME
Icon
PROPOSTA ADJUDICACIO
Icon
RESOLUCIO ADJUDICACIO
Icon
ANUNCI FORMALITZACIO CONTRACTE
    © Copyright - Promusa
    Avinguda Torre Blanca 2-8, edifici de Serveis Torre Blanca
    08172 Sant Cugat del Vallès.
    Avís Legal