SPM PROMOCIONS MUNICIPALS DE SANT CUGAT DEL VALLÈS SA (PROMUSA) és una empresa privada, de capital social íntegrament municipal, que adopta la forma de societat anònima mercantil, constituïda per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès el dia 16 de desembre de 1998, mitjançant escriptura atorgada pel Notari de Sant Cugat del Vallès, Sr. Amador López Baliñà, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el tom 10.859, llibre 9.803 de la Secció 2a. de Societats, foli 1, full 127.859, inscripció 1a.

Adaptats els seus Estatuts a la Ley 19/1989 de 25 de juliol en escriptures notarials de 28 de juny de 1991 i 31 d’octubre de 1991, inscrites en el foli 6 del tom 10.859, full número B-22.692, inscripció 7a., i traslladat el seu domicili social a l’actual en escriptura atorgada davant del Notari de Sant Cugat Sr. Antonio Luis Garcia Bernat el 10 de novembre de 1992.

PROMUSA té per objecte social la transformació i gestió urbanística de sòl en el seu més ampli sentit, així com l’elaboració, promoció i execució de projectes d’obres, urbanització, edificació i explotació i demés instruments de planejament i de gestió urbanística, podent assolir la condició d’adminitració actuant. La constitució i gestió del Patrimoni Municipal de sòl i habitatge i l’execució de reserves de sòl. La compra i venda de tota mena de béns mobles i immobles, la promoció immobiliària, la construcció d’habitatges i qualsevol altre tipus d’edificació, amb independència del seu ús, inclòs l’aparcament de vehicles, la seva administració, gestió i explotació i la seva adjudicació en règim de lloguer o accés a la propietat, la rehabilitació, així com també la realització d’aquelles operacions relacionades amb la promoció i construcció, incloent-hi l’adquisició de terrenys, la seva urbanització, ordenació, gestió, parcel•lació, permuta i venda, quan així ho aconsellin els seus interessos i també constituir, modificar, redimir, cancel•lar, adquirir i transmetre drets reials. Així mateix la Societat podrà executar a través de tercers obres d’urbanització en tot el terme municipal que li siguin encarregades per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, incloent l’encàrrec i contractació dels corresponents projectes tècnics i la contractació, adjudicació, supervisió de l’execució i la recepció tècnica de l’obra urbanitzadora.

També, Promusa podrà promoure, gestionar i executar a instàncies de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, per ella mateixa o a través de tercers, les obres d’infrastructura i dotació de serveis necessàries per a la construcció d’equipaments públics o privats i qualsevol altre bé dotacional, inclosos els habitatges dotacionals. Així mateix podrà gestionar, en el seu més ampli sentit, els béns tant demanials com patrimonials que l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès li encomani, així com la gestió i explotació dels serveis que sobre aquests es puguin establir i prestar, tals com: la gestió de l’aparcament en la via pública, serveis de neteja, gestió de mercats municipals i altra gestió de serveis municipals que pugui encomanar l’ajuntament. També podrá, amb mitjans propis o amb col·laboració amb altre snetitats publiques o privades, promoure, gestinar i explotar instal·lacins de telecomunicacions i les encaminades a la generaicó i estalvi d’energia i aigua.

Als efectes del compliment de l’objecte social, la Societat és una entitat urbanística especial de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i, com a tal, pot assumir les competències urbanístiques que l’Ajuntament li atorgui d’acord amb la Llei d’Urbanisme de Catalunya.

Als efectes previstos en els articles 4.1 n) i 24.6 del text refós de la lle de Contractes del Sectgor Públic, la societat tindrà la consideració de mitjà propi i servei tècnic de l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès i les seves entiatts i organismes públics.

DADES PER A CONTACTAR
PROMUSA
Adreça: Av. Torre Blanca núm. 2-8, Oficina 3D
Edifici de Serveis Torre Blanca
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel: 93 589 17 32
Fax: 93 589 17 92
Correu electrònic: spm@promusa.cat

Web: www.promusa.cat

El dia 31 d’octubre de 2007 es va publicar al BOE la Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic, refosa mitjançant el Real Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre (en endavant TRLCSP). En compliment del previst, PROMUSA forma part del sector públic, essent considerada com a poder adjudicador, no administració pública.

Aquesta condició determina la subjecció parcial de PROMUSA al règim d’aplicació de la normativa del sector públic, determinant en unes Instruccions de Contractació, la regulació dels procediments de contractació dels contractes d’obres, subministraments i serveis per sota dels imports màxims fixats per a la contractació harmonitzada, amb les finalitats de garantir que el contracte s’adjudica a l’oferta econòmicament més avantatjosa així com el compliment dels principis de llibertat d’accés a les licitacions, publicitat, transparència dels procediments i no discriminació i igualtat de tractament entre els candidats.

Les Instruccions de Contractació s’han revisat i actualitzat per adequar-les a la normativa. La recent revisió s’ha efectuat en Consell d’Administració de data 27 de novembre de 2015. A partir del 01/01/2016 s’han actualiztat les quanties que marquen els umbrals de contractació.

Documentació Perfil del contractant

Icon
Instruccions de Contractació
Icon
Preguntes freqüents de contractació
Icon
Instrucció integració aspectes socials contractació
    © Copyright - Promusa
    Avinguda Torre Blanca 2-8, edifici de Serveis Torre Blanca
    08172 Sant Cugat del Vallès.
    Avís Legal