Què és el Registre de Sol•licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial

La Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge crea el Registre de Sol•licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya i el Decret 106/2009, de 19 de maig, regula la seva estructura i funcionament amb l’objectiu de proporcionar informació, afavorir la transparència i ajudar en l’adequada adjudicació dels habitatges amb protecció oficial.

Es tracta d’un registre públic, administratiu, compost pels Registres municipals i pel Registre de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Tots els Registres tenen un fitxer mínim comú, que comportarà l’agrupació de tota la informació en un únic fitxer i una aplicació informàtica de suport a aquest, als efectes d’assegurar un control públic eficient de les inscripcions i adjudicacions.
El Registre té caràcter permanent, sense terminis per tramitar-hi la sol•licitud d’inscripció, i s’hi pot inscriure qualsevol persona amb residència en un municipi de Catalunya, en qualsevol moment i a través de qualsevol dels canals disponibles.
Per poder ser persona adjudicatària d’un habitatge amb protecció oficial, és requisit imprescindible estar inscrit en el Registre en la modalitat de demanda corresponent. La inscripció dóna dret a optar a l’adjudicació d’un habitatge amb protecció oficial, però no dóna lloc a cap altre dret, ni suposa, en particular, l’adjudicació automàtica de cap habitatge.
L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, el 19 d’abril de 2010, ha aprovat definitivament la creació del seu propi Registre Municipal de Sol•licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial i ha signat els Acords i Convenis adients per disposar del programa informàtic que li serveix de suport i gestió.

Per a poder optar a un habitatge amb protecció oficial per qualsevol títol en aquest municipi cal necessàriament inscriure’s en el Registre de Sol•licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Sant Cugat del Vallès. L’adjudicació de l’habitatge en qüestió ho serà en el cas de complir els requisits previstos en el Registre i a les Bases d’Adjudicació del procediment de què es tracti.

La inscripció en el Registre té una vigència de tres anys i s’ha d’anar renovant.

Procediment per inscriure’s al Registre de Sol•licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Sant Cugat del Vallès

Passos per inscriure’s en el Registre de Sol•licitants d’Habitatges amb protecció Oficial de Sant Cugat del Vallès:

1.- Cliqueu a l’apartat “OLH” o “Registre de Sol•licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial” i sereu redirigits a la sol•licitud d’inscripció que heu d’emplenar electrònicament.
2.- Un cop emplenada electrònicament l’anterior sol•licitud d’inscripció, l’heu d’imprimir i signar i presentar-la juntament amb la fotocòpia del DNI i/o NIE a les dependències de l’Oficina Local d’Habitatge en l’horari d’atenció al públic als efectes que sigui validada amb segell d’entrada i us siguin lliurades les contrasenyes corresponents.
3.- Pel cas que hi hagi cap defecte en la sol•licitud d’inscripció emplenada, se us concedirà un termini de 10 dies per a subsanar-la.

Per a més informació sobre el Registre de Sol•licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial, podeu consultar el web de la Generalitat (www.registresolicitants.cat).

Documents adjunts

Loading...