PROCEDIMENT PER A INSCRIURE’S AL REGISTRE DE SOL·LICITANTS D’HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

1.- Cliqueu a l’apartat “OLH” o “Registre de Sol•licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial” i sereu redirigits a la sol•licitud d’inscripció que heu d’emplenar electrònicament.

2.- Cliqueu sobre: Opció A “Nova Sol·licitud”.

3.- Ompliu les dades sol·licitades i accepteu.

4.- Ompliu el formulari electrònicament. Una vegada finalitzat imprimiu la sol·licitud en format PDF (5 fulls en total).

5.- Porteu a l’Oficina Local d’Habitatge la sol·licitud impresa i les fotocòpies del DNI/NIE/Llibre de familia/etc de tots els membres de la unitat de convivència i els fulls 3 i 5 signats per tots els membres majors d’edat.

Per a més informació sobre el Registre de Sol•licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial, podeu consultar el web de la Generalitat (www.registresolicitants.cat).

Documents adjunts

Loading...