Comunicació del Consell d’Administració de Promusa

Benvolgudes i benvolguts,

Us volem comunicar que el Consell d’Administració de Promusa celebrat el passat dia 23 de març, va acordar que mentre duri l’emergència sanitària, es fixarien mecanismes per a ajustar les rendes i estudiar com facturar aquelles no satisfetes en aquest període, en funció de com afecti aquesta situació la posició econòmica de cada arrendatari o arrendatària.

Aquesta mesura té per objecte emparar la vulnerabilitat sobrevinguda de les famílies, empreses i professionals, que puguin veure reduït d’una manera substancial el seu nivell d’ingressos.

D’aquest acord, se’n desprèn que Promusa no girarà el rebut de lloguer corresponent al mes d’abril de cap de les finques o immobles propis que està gestionant.

La present notificació, també es fa extensiva als arrendataris i arrendatàries de les promocions del carrer Vall Seca números 184 i 186, ja que fruit de l’acord amb Promusa, les empreses propietàries dels immobles Velaste SL i Arlipa SL han decidit aplicar idèntica mesura i criteri.

En els propers dies i en properes comunicacions, us informarem de com procedir per resoldre les situacions de qui heu tingut o pugueu tenir, més endavant, una minoració substancial d’ingressos, perquè ens ho comuniqueu i així poder analitzar la vostra situació i actuar en conseqüència.

Ben atentament i amb els millors desitjos de salut.

Jordi Núñez i Martínez
Gerent
PROMUSA

Sant Cugat del Vallès, 27 de març de 2020