Canvi en la durada de les inscripcions al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial

El  dia 31 de desembre de 2019  va entrar en vigor el Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge.  La Disposició Transitòria sisena del Decret Llei estableix que la sol·licitud té una vigència d’un any.

Per tant, les inscripcions ja no tenen una vigència de tres anys si no d’un any.

 

 

Rehabilitació – Convocatòria Habitabilitat – ampliat el termini de sol·licituds!!!!

AMPLIAT EL TERMINI DE SOL·LICITUDS!!!!

Convocatòria per a la concessió de subvencions per a actuacions d’adequació i obtenció de l’habitabilitat en habitatges individuals o unifamiliars dels municipis que integren l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

El 21 de gener de 2019 va entrar en vigor una nova convocatòria d’ajuts per a l’adequació de l’habitatge. L’objectiu del Programa és oferir subvencions a fons perdut per a actuacions d’adequació i obtenció de l’habitabilitat en habitatges individuals o unifamiliars de l’àrea metropolitana.

Els terminis han estat ampliats, mitjançant resolució de la Direcció General del Consorci. Els nous terminis són els següents:

– Per sol·licitar formar part de la convocatòria disposeu fins el 28 de febrer de 2020

– Per presentar la sol·licitud d’ajuts fins el 30 d’abril de 2020

Per a més informació, consulteu l’apartat OLH/Ajuts rehabilitació