Relació de les preguntes i respostes més freqüents en les consultes en matèria de contractació.

1. Forma de presentació de la documentació pel licitador

Quina documentació administrativa haig d’incloure en el sobre 1 en un procediment obert?
Només la declaració responsable annexada al plec de clàusules administratives particulars (PCAP)

Quants sobres haig de presentar en un procediment obert?
A ) Si hi ha varis criteris d’adjudicació, no quantificables i quantificables automàticament:
· Sobre 1, corresponent a la documentació administrativa (declaració responsable)
· Sobre 2, corresponent als criteris no quantificables de forma automàtica.
· Sobre 3, corresponent als criteris quantificables de forma automàtica
B) En el cas que en el PCAP únicament s’estableixin criteris quantificables de forma automàtica, només dos sobres:
· Sobre 1, corresponent a la documentació administrativa (declaració responsable de l’Annex 1)
· Sobre 2, corresponent als criteris quantificables de forma automàtica inclosa l’oferta econòmica

2. Solvència econòmica i tècnica, classificació empresarial

En quin moment he de presentar la documentació acreditativa de la solvència econòmica i tècnica i de la classificació empresarial?
Aquesta documentació l’haurà de presentar només el licitador quina oferta hagi estat seleccionada com la més avantatjosa, en el moment en què li requereixi Promusa, per tal de poder-li adjudicar el contracte.
No obstant això, els requisits mínims de solvència econòmica i tècnica, així com la classificació empresarial hauran d’estar vigents en el moment de presentar l’oferta, d’acord amb el contingut de model de declaració responsable annexada al PCAP.

Si no tinc una de les classificacions exigides en el PCAP, puc acreditar-la mitjançant la constitució d’una UTE o mitjançant la subcontractació d’una empresa que sí la tingui?
Sí. Pot fer-ho mitjançant el compromís de constituir-se en UTE o mitjançant la subcontractació a una empresa classificada, sempre i quan, els PCAP no ho prohibeix.

3. Preu base de licitació

Sobre quin preu haig de de presentar l’oferta econòmica?
Sobre el preu base de licitació corresponent a tota la durada inicial del contracte (sense incloure les pròrrogues) previst a l’apartat corresponent del PCA, i/o sobre els preus unitaris previstos en aquest mateix apartat excepte, si en els PCAP s’especifica per any.

L’oferta econòmica s’ha de presentar amb l’IVA inclòs?
No, l’oferta econòmica sempre s’ha de formular sense incloure l’IVA, tal i com indica el model de proposició econòmica annexat al PCAP.

4. Garantia

Com es calcula l’import de la garantia en el cas que el preu del contracte estigui format per una part fixa i una part variable?
L’import d’adjudicació a tenir en compte per tal d’aplicar el percentatge del 5%, serà el resultant acumulat de sumar l’import de l’oferta econòmica presentada per a la part fixe del contracte i l’import estimatiu màxim previst per a la part variable del contracte en el PCAP, ambdós imports calculats per tot el període inicial del contracte (sense incloure les pròrrogues).

5. Subministrament

Tractant-se d’un contracte de subministrament per procediment obert, amb el preu com a únic criteri d’adjudicació, la documentació tècnica complementària exigida als PPT (catàlegs, fitxes tècniques…) a quin sobre l’he d’incloure, al sobre 1 o al sobre 2?
Al sobre 2, juntament amb l’oferta econòmica