En aquest apartat teniu accés a l’enllaç amb el Registre Públic de Contractes (RPC) on es poden consultar les següents dades:

  • Les dades dels contractes adjudicats: objecte del contracte, import de la licitació i d’adjudicació, procediment utilitzat, licitadors, etc)
  • Les modificacions contractuals
  • Les pròrrogues de contractes
  • Les empreses que han concorregut a les licitacions (permetent filtrar per tipus de contractes, com per exemple: obres, subministraments, serveis, etc)

També trobareu l’enllaç al Registre electrònic d’Empreses Licitadores (RELI). El RELI és un registre administratiu públic i electrònic que conté dades i documents de les empreses inscrites voluntàriament referents a la seva personalitat jurídica, capacitat d’obrar, representació, solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional. És un registre creat per simplificar els tràmits que han de seguir les empreses en els procediments d’adjudicació dels contractes públics doncs són els propis òrgans de contractació els que d’ofici poden accedir a les dades contingudes en el Registre, evitant així que l’empresa hagi de presentar la documentació en paper.