En aquest enllaç, Promusa difon les dades relatives als serveis que presta, la gestió del seu pressupost i les dades més rellevants de la companyia. Als efectes de donar compte a la ciutadania de la seva activitat i de la gestió dels recursos públics que s’han posat al seu abast:

Promusa ha de ser transparent. Ha de ser proactiva i donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti més comprensible per a les persones i per mitjà dels instruments de difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i els facilitin la participació en els seus assumptes.

Promusa s’ha de regir pel principi de bon govern. S’ha d’ajustar a les regles i obligacions sobre la qualitat dels serveis i el funcionament del sector públic, i els principis ètics i les bones pràctiques d’acord amb els quals han d’actuar els alts càrrecs, amb l’objectiu que aquesta funcioni amb la màxima transparència, qualitat i equitat i amb garantia de retiment de comptes.

Promusa ha de ser accessible. Tota la informació ha de ser comprensible, de fàcil accés, gratuïta i estar a l’abast de les persones amb discapacitat en un format subministrat per mitjans o formats escaients que resultin accessibles i comprensibles.

Si utilitzeu aquest enllaç, exerciu el vostre dret d’accés a la informació pública. La Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, reconeix aquest dret a la informació del sector públic a tota persona ja sigui a títol individual o en representació de persona jurídica. Si voleu fer arribar una proposta, un suggeriment, o bé plantejar una queixa o formular una consulta, cal que feu servir el formulari que trobareu a l’apartat “Accés a la informació”, full de sol·licitud.

1 – ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL I ESTRUCTURA FUNCIONAMENT

1.1 – Constitució societat

1.2 – Estatuts socials

1.3 – Òrgans de govern

1.4 – Conveni col·lectiu

1.5 – Delegats personal

1.6 – Manual de prevenció de delictes i Protocol de Prevenció: Actuació en situacions violència en el treball i d’assetjament psicològic laboral, assetjament sexual i assetjament per raó de sexe

1.7 – Catàleg Serveis

1.8 – Reglament de teletreball 

2.- GESTIÓ ECONÒMICA, COMPTABLE , PRESSUPOSTÀRIA I PATRIMONIAL

2.1 – Pressupost 2023

2.2 – PAIF 2023

2.3 – Inventari patrimonial 2021

2.4 – Pla d’Acció Promusa 2030

3.- GESTIÓ ADMINISTRATIVA-CONTRACTACIÓ

SPM Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès SA publica a la Plataforma de Contractació Pública la informació de totes les seves licitacions i contractes. La Plataforma permet consultar i obtenir els plecs de clàusules administratives particulars, els plecs de prescripcions tècniques, així com la documentació tècnica dels procediments de licitació convocats, entre d’altres.

Històric contractació

Pel que fa als procediments i licitacions anteriors a la data de posada en marxa del Perfil de contractant de PROMUSA a la plataforma de Contractació, els podeu consultar en aquest enllaç.

Històric contractes menors

Els podeu consultar en aquest enllaç.

4.- ACCÉS A LA INFORMACIÓ

4.1 – Full de sol·licitud