En aquest enllaç, Promusa difon les dades relatives als serveis que presta, la gestió del seu pressupost i les dades més rellevants de la companyia. Als efectes de donar compte a la ciutadania de la seva activitat i de la gestió dels recursos públics que s’han posat al seu abast:

Promusa ha de ser transparent. Ha de ser proactiva i donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti més comprensible per a les persones i per mitjà dels instruments de difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i els facilitin la participació en els seus assumptes.

Promusa s’ha de regir pel principi de bon govern. S’ha d’ajustar a les regles i obligacions sobre la qualitat dels serveis i el funcionament del sector públic, i els principis ètics i les bones pràctiques d’acord amb els quals han d’actuar els alts càrrecs, amb l’objectiu que aquesta funcioni amb la màxima transparència, qualitat i equitat i amb garantia de retiment de comptes.

Promusa ha de ser accessible. Tota la informació ha de ser comprensible, de fàcil accés, gratuïta i estar a l’abast de les persones amb discapacitat en un format subministrat per mitjans o formats escaients que resultin accessibles i comprensibles.

Si utilitzeu aquest enllaç, exerciu el vostre dret d’accés a la informació pública. La Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, reconeix aquest dret a la informació del sector públic a tota persona ja sigui a títol individual o en representació de persona jurídica. Si voleu fer arribar una proposta, un suggeriment, o bé plantejar una queixa o formular una consulta, cal que feu servir el formulari que trobareu a l’apartat “Accés a la informació”, full de sol·licitud.

1 – ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL I ESTRUCTURA FUNCIONAMENT

1.1 – Constitució societat

1.2 – Estatuts socials

1.3 – Òrgans de govern

1.4 – Conveni col·lectiu

1.5 – Delegats personal

1.6 – Manual de prevenció de delictes i Protocol de Prevenció: Actuació en situacions violència en el treball i d’assetjament psicològic laboral, assetjament sexual i assetjament per raó de sexe

1.7 – Catàleg Serveis

2.- GESTIÓ ECONÒMICA, COMPTABLE , PRESSUPOSTÀRIA I PATRIMONIAL

2.1 – Pressupost 2022

2.2 – PAIF 2022

2.3 – Comptes anuals 2020 i informe auditors

2.4 – Inventari patrimonial 2020

2.5 – Pla d’Acció Promusa 2030

3.- GESTIÓ ADMINISTRATIVA-CONTRACTACIÓ

3.1 – Licitacions en tràmit

3.2 – Adjudicacions i contractes

3.3 – Relació de contractes

3.4 – Relació de convenis

3.5 – Relació encomanes gestió, acords ple municipal i junta govern

4.- ACCÉS A LA INFORMACIÓ

4.1 – Full de sol·licitud