Instrucció sobre la integració de clàusules socials en els contractes de Promusa.

Aquesta instrucció aprovada per Resolució de l’Alcaldia-Presidència número 228/15 de 6 de febrer, i ratificada per acord del Ple municipal en sessió de data 16 de febrer de 2015, fixa els criteris per a la incorporació de clàusules socials en la contractació amb l’objectiu de facilitar la integració laboral dels col·lectius i/o persones amb més dificultats d’accés al mercat de treball. La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, obliga a posar una condició especial d’execució, si s’escau, a tots els contractes i dóna molta importància a les clàusules socials. Per això, el contingut de la instrucció és aplicable excepte allà on diu que serà obligatòria la inclusió de clàusules socials a partir d’un determinat import del contracte.

Clàusules Socials

Icon
Instrucció clàusules socials en la contractació modificada octubre 2015
Icon
Instrucció clàusules socials en la contractació
Icon
Dació de compte al Ple 16 de febrer de 2015 Instrucció clàusules socials en la contractació
Icon
Decret aprovació clàusules socials en la contractació