El Perfil de contractant és l’espai de difusió de l’activitat contractual de SPM Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès SA (PROMUSA) a través del seu web institucional, amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a aquesta informació.

SPM Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès SA publica a la Plataforma de Contractació Pública la informació de totes les seves licitacions i contractes. La Plataforma permet consultar i obtenir els plecs de clàusules administratives particulars, els plecs de prescripcions tècniques, així com la documentació tècnica dels procediments de licitació convocats, entre d’altres.

Consulteu

Contractes menors any 2024

Històric contractació

Pel que fa als procediments i licitacions anteriors a la data de posada en marxa del Perfil de contractant de PROMUSA a la plataforma de Contractació, els podeu consultar en aquest enllaç.

Històric contractes menors

Els podeu consultar en aquest enllaç.