Les actuacions d’edificació impliquen moltes vegades la urbanització prèvia del sector per obtenir els solars edificables. La gestió urbanística en zones de nova expansió o en actuacions aïllades en el sòl urbà requereixen l’execució del planejament urbanístic conjuntament amb els altres propietaris del sector.

Aquesta execució, si és el cas, també es porta a terme des de Promusa, que és qui gestiona el procés reparcel·latori de les finques, la redacció dels projectes d’urbanització, la contractació i execució de les obres d’urbanització i totes aquelles tasques administratives i de gestió pròpies per assolir l’objectiu d’obtenir el sòl urbanitzat.

La urbanització de Sant Domènec-Colomer (Parc Central), Roquetes-Can Magí, Can Cabassa i Can Solà en són un exemple de sectors ja consolidats al nostre municipi gestionats per Promusa.