Aquest apartat mostra l’activitat contractual de Promusa mitjançant un enllaç a la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. En aquesta plataforma trobareu la informació constantment actualitzada relativa al tipus de contracte, el seu objecte, el contingut econòmic, els plecs de clàusules administratives, els plecs de prescripcions tècniques i les condicions d’execució.