Es tracta d’un òrgan col·legiat composat per vàries persones que fan les funcions de president, secretari i vocals. Normalment els o les vocals són com a mínim: un o dos membres del personal tècnic de l’àmbit relatiu al contracte que es licita, el secretari i un membre d’un grup municipal de l’oposició.