Ajut per al pagament del lloguer Covid-19

En data 18 de maig es va publicar la Resolució TES/1047 (2020, de 12 de maig, per la qual s’estableixen les condicions d´accés als ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID_19 en els lloguers de l’habitatge habitual).

Des del 19 de maig i fins al 30 de setembre es pot sol·licitar l’ AJUT PER A CONTRIBUIR A MINIMITZAR L’IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DE LA COVID-19.

Més informació a:
http://www.promusa.cat/ajuts-pagament-lloguer-io-hipoteca/

Canvi en la durada de les inscripcions al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial

El  dia 31 de desembre de 2019  va entrar en vigor el Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge.  La Disposició Transitòria sisena del Decret Llei estableix que la sol·licitud té una vigència d’un any.

Per tant, les inscripcions ja no tenen una vigència de tres anys si no d’un any.