Instrucció sobre la integració de clàusules socials en els contractes de Promusa.

Aquesta instrucció aprovada per Resolució de l’Alcaldia-Presidència número 228/15 de 6 de febrer, i ratificada per acord del Ple municipal en sessió de data 16 de febrer de 2015, fixa els criteris per a la incorporació de clàusules socials en la contractació amb l’objectiu de facilitar la integració laboral dels col·lectius i/o persones amb més dificultats d’accés al mercat de treball. La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, obliga a posar una condició especial d’execució, si s’escau, a tots els contractes i dóna molta importància a les clàusules socials. Per això, el contingut de la instrucció és aplicable excepte allà on diu que serà obligatòria la inclusió de clàusules socials a partir d’un determinat import del contracte.

clauses socials

Icon
Instrucció clàusules socials en la contractació modificada octubre 2015