Vine i obre la teva parada al Mercat de Volpelleres

Comercialització de les parades del Mercat de Volpelleres. Una àrea d’influència amb prop de 27.000 persones a menys de cinc minuts. Àmplies i modernes instal·lacions amb tots els servei.

http://www.promusa.cat/volpelleres/

PLEC MERCAT VOLPELLERES

Data límit per presentar propostes el dia 9 de novembre a les 13.00h.

Podeu sol·licitar més informació per correu electrònic comercial@promusa.cat o per telèfon al 935 891 732

Calendari per a l’adjudicació dels habitatges amb protecció oficial de lloguer per a joves

El 15 d’octubre s’han publicat les llistes definitives de sol·licitants admesos i exclosos.

El procés d’elecció dels habitatges es durà a terme entre el dimecres 21 i el dijous 22 d’octubre a les oficines de Promusa. Els sol·licitants admesos, fins la posició 30, seran convocats mitjançant correu electrònic, on s’hi especificarà el dia i l’hora per a l’elecció de l’habitatge, d’acord amb l’ordre de la Llista definitiva.

Atesa la situació derivada del Coronavirus, els habitatges no es podran visitar. Trobareu els plànols al web de Promusa. Properament publicarem la llista i fotos dels habitatges disponibles.

Tota aquesta informació la trobareu, també, a l’apartat de documents adjunts en el següent enllaç: http://www.promusa.cat/lloguer-per-a-joves/#z26-1

La signatura dels contractes es formalitzarà la primera quinzena de novembre, sempre i quan disposem de l’habitatge.

 

 

 

Punt d’Atenció a la Mediació al LLoguer

L’Oficina Local d’Habitatge ofereix a partir del 29 de juliol “El Punt d’Atenció a la Mediació al Lloguer”.

Es tracta d’un servei de mediació entre propietaris (arrendadors) i llogaters (arrendataris) per renegociar una baixada de preu del lloguer o una condonació parcial.

Adreçat a persones amb risc d’exclusió residencial i persones que hagin patit una davallada d’ingressos a causa de la Covid-19, el seu objectiu prioritari és afavorir punts de consens que permetin la continuïtat en l’habitatge i evitar possibles processos judicials.

Des d’aquest nou servei també s’ofereix als llogaters informació sobre les opcions existents per afrontar dificultats pel pagament del lloguer i/o deutes relacionats amb l’habitatge habitual.

Podeu contactar ja sigui trucant per telèfon al 935 878 910 o per correu electrònic a olh@promusa.cat.

Suspesa l’ajut per al pagament del lloguer Covid-19, de forma cautelar.

Suspesa a partir del 4-06-2020, de forma cautelar, la presentació de sol·licituds d’ajuts fins que la tramitació i valoració de les sol·licituds ja presentades permetin analitzar la suficiència del crèdit que faci viable la continuació o no de la presentació de noves sol·licituds.

RESOLUCIÓ TES/1199/2020, de 29 de maig, de suspensió de la presentació de sol·licituds dels ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers de l’habitatge habitual (ref. BDNS 505565).

Ajut per al pagament del lloguer Covid-19

En data 18 de maig es va publicar la Resolució TES/1047 (2020, de 12 de maig, per la qual s’estableixen les condicions d´accés als ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID_19 en els lloguers de l’habitatge habitual).

Des del 19 de maig i fins al 30 de setembre es pot sol·licitar l’ AJUT PER A CONTRIBUIR A MINIMITZAR L’IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DE LA COVID-19.

Més informació a:
http://www.promusa.cat/ajuts-pagament-lloguer-io-hipoteca/

Comunicació del Consell d’Administració de Promusa

Benvolgudes i benvolguts,

Us volem comunicar que el Consell d’Administració de Promusa celebrat el passat dia 23 de març, va acordar que mentre duri l’emergència sanitària, es fixarien mecanismes per a ajustar les rendes i estudiar com facturar aquelles no satisfetes en aquest període, en funció de com afecti aquesta situació la posició econòmica de cada arrendatari o arrendatària.

Aquesta mesura té per objecte emparar la vulnerabilitat sobrevinguda de les famílies, empreses i professionals, que puguin veure reduït d’una manera substancial el seu nivell d’ingressos.

D’aquest acord, se’n desprèn que Promusa no girarà el rebut de lloguer corresponent al mes d’abril de cap de les finques o immobles propis que està gestionant.

La present notificació, també es fa extensiva als arrendataris i arrendatàries de les promocions del carrer Vall Seca números 184 i 186, ja que fruit de l’acord amb Promusa, les empreses propietàries dels immobles Velaste SL i Arlipa SL han decidit aplicar idèntica mesura i criteri.

En els propers dies i en properes comunicacions, us informarem de com procedir per resoldre les situacions de qui heu tingut o pugueu tenir, més endavant, una minoració substancial d’ingressos, perquè ens ho comuniqueu i així poder analitzar la vostra situació i actuar en conseqüència.

Ben atentament i amb els millors desitjos de salut.

Jordi Núñez i Martínez
Gerent
PROMUSA

Sant Cugat del Vallès, 27 de març de 2020