Suspesa l’ajut per al pagament del lloguer Covid-19

Suspesa a partir del 4-06-2020, de forma cautelar, la presentació de sol·licituds d’ajuts fins que la tramitació i valoració de les sol·licituds ja presentades permetin analitzar la suficiència del crèdit que faci viable la continuació o no de la presentació de noves sol·licituds.

RESOLUCIÓ TES/1199/2020, de 29 de maig, de suspensió de la presentació de sol·licituds dels ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers de l’habitatge habitual (ref. BDNS 505565).

Subvenció per al pagament del lloguer 2020

Oberta convocatòries subvencions per al pagament del lloguer 2020.

En data 27 de maig es van  publicar les Resolucións  TES/1096/2020 i TES/1097/2020 per les quals  s’estableixen les condicions d’accés a les subvencions per al pagament del lloguer 2020 i de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans corresponents a l’any 2020.

Més informació a:
http://www.promusa.cat/ajuts-per-pagar-el-lloguer/

 

 

Ajut per al pagament del lloguer Covid-19

En data 18 de maig es va publicar la Resolució TES/1047 (2020, de 12 de maig, per la qual s’estableixen les condicions d´accés als ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID_19 en els lloguers de l’habitatge habitual).

Des del 19 de maig i fins al 30 de setembre es pot sol·licitar l’ AJUT PER A CONTRIBUIR A MINIMITZAR L’IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DE LA COVID-19.

Més informació a:
http://www.promusa.cat/ajuts-pagament-lloguer-io-hipoteca/

Comunicació del Consell d’Administració de Promusa

Benvolgudes i benvolguts,

Us volem comunicar que el Consell d’Administració de Promusa celebrat el passat dia 23 de març, va acordar que mentre duri l’emergència sanitària, es fixarien mecanismes per a ajustar les rendes i estudiar com facturar aquelles no satisfetes en aquest període, en funció de com afecti aquesta situació la posició econòmica de cada arrendatari o arrendatària.

Aquesta mesura té per objecte emparar la vulnerabilitat sobrevinguda de les famílies, empreses i professionals, que puguin veure reduït d’una manera substancial el seu nivell d’ingressos.

D’aquest acord, se’n desprèn que Promusa no girarà el rebut de lloguer corresponent al mes d’abril de cap de les finques o immobles propis que està gestionant.

La present notificació, també es fa extensiva als arrendataris i arrendatàries de les promocions del carrer Vall Seca números 184 i 186, ja que fruit de l’acord amb Promusa, les empreses propietàries dels immobles Velaste SL i Arlipa SL han decidit aplicar idèntica mesura i criteri.

En els propers dies i en properes comunicacions, us informarem de com procedir per resoldre les situacions de qui heu tingut o pugueu tenir, més endavant, una minoració substancial d’ingressos, perquè ens ho comuniqueu i així poder analitzar la vostra situació i actuar en conseqüència.

Ben atentament i amb els millors desitjos de salut.

Jordi Núñez i Martínez
Gerent
PROMUSA

Sant Cugat del Vallès, 27 de març de 2020

CORONAVIRUS SARS-CoV-2

Atesa la situació derivada del Coronavirus SARS-CoV-2, el funcionament ordinari de Promusa, Oficina Local d’Habitatge i Oficina d’estacionament regulat es veu temporalment alterat.
Per a qüestions inajornables, us podeu adreçar al correu electrònic spm@promusa.cat o al telèfon 637 002 763 en horari de 10-14 hores.

Canvi en la durada de les inscripcions al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial

El  dia 31 de desembre de 2019  va entrar en vigor el Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge.  La Disposició Transitòria sisena del Decret Llei estableix que la sol·licitud té una vigència d’un any.

Per tant, les inscripcions ja no tenen una vigència de tres anys si no d’un any.

 

 

Oficina/local al C. Mar de la Xina

LLoguer d’una oficina en un edifici d’habitatges (C. Mar de la Xina, núm. 7), en una zona residencial i tranquil·la a tocar del club de golf de Sant Cugat, amb una petita sortida enjardinada.

Per a més informació truqueu al 935891732 o envieu un Mail a comercial@promusa.cat