En data 25 de gener de 2018, l’Òrgan de Contractació ha dictat Resolució mitjançant la qual s’acorda l’inici de procediment obert subjecte a regulació no harmonitzada que se seguirà per tramitació ordinària, l’aprovació del corresponent expedient de contractació i del Plec de Clàusules Tècniques i Administratives Particulars que regirà el procediment així com la seva publicació.

L’objecte de contracte és el subministrament, instal·lació i posada en funcionament de 30 parquímetres -inclòs el seu programari- amb motiu de l’ampliació de zones d’estacionament regulat amb limitació horària a la ciutat de Sant Cugat del Vallès, així com el seu manteniment preventiu i correctiu per un període mínim de 2 anys, amb un pressupost de licitació de 204.000€ (sense IVA), com a preu base de sortida.

El termini màxim per a la presentació d’ofertes és el proper dia 16 de febrer de 2018 a les 13.00h, en els llocs esmentats al Plec de referència, quedant fixada com a data de l’obertura pública d’ofertes econòmiques el dia 27 de febrer de 2018 a les 13.00h a la seu de Promusa (Av. Torre Blanca núm. 2-8, oficina 3D, de Sant Cugat del Vallès).

La documentació (Plec de Clàusules Tècniques i Administratives Particulars) per a participar es pot obtenir al web de Promusa que es detalla: www.promusa.cat , apartat Contractació/licitacions.

D’acord amb l’establert al Plec de Clàusules Administratives Tècniques i Particulars, la Mesa de Contractació va revisar el Sobre 1 lliurat pel licitador, constatant que aportava la documentació requerida de la capacitat, personalitat i solvències i per quant aquesta acomplia els requisits exigits es va declarar la seva validesa. Així mateix, en data 21 de febrer de 2018, va procedir a l’obertura del Sobre 2, constatant-se la suficiència del seu contingut d’acord amb els requeriments de documentació exigits al Plec de Clàusules de contínua referència, declarant-se la seva validesa formal i sol·licitant l’informe tècnic corresponent.

En data 27 de febrer de 2017 a les 10.00 hores, i d’acord amb el previst al Plec de Clàusules Tècniques i Administratives Particulars que regeix la licitació, la Mesa de Contractació va assumir l’informe tècnic als efectes de la valoració tècnica del Sobre 2 del licitador presentat en la licitació, que s’adjunten, procedint-se posteriorment en acte públic -en la mateixa data- a l’obertura econòmica, amb el resultat que consta a l’acta que s’adjunta.

D’acord amb la clàusula 8 del Plec de Clàusules Tècniques i Administratives Particulars, la Mesa de Contractació, formalitza la proposta d’adjudicació (que s’adjunta), considerant que l’oferta econòmicament més avantatjosa és la presentada per Meypar SL, la qual eleva a l’Òrgan de contractació als efectes de la corresponent adjudicació del contracte de subministrament, instal·lació i posada en funcionament dels parquímetres -inclòs el seu programari- amb motiu de l’ampliació de zones d’estacionament regulat amb limitació horària a la ciutat de Sant Cugat del Vallès, així com el manteniment preventiu i correctiu per un període mínim de 2 anys.

D’acord amb l’establert al Plec de Clàusules Administratives Tècniques i Particulars, en data 01/03/18, l’Òrgan de Contractació de Promusa va adjudicar a Meypar SL el contracte de subministrament, instal•lació i posada en funcionament dels parquímetres -inclòs el seu programari- amb motiu de l’ampliació de zones d’estacionament regulat amb limitació horària a la ciutat de Sant Cugat del Vallès, així com el manteniment preventiu i correctiu per un període mínim de 2 anys, requerint la presentació de la documentació necessària per a signar el corresponent contracte. S’adjunta Resolució Adjudicació.

En data 19 de març de 2018, s’ha signat el contracte amb Meypar SL en els termes que consten a l’Anunci de la formalització d’aquest, que s’adjunta.

EXP2018/001

Icon
RESOLUCIÓ INICI PROCEDIMENT
Icon
PLEC CLAUSULES ADM-TÈCNIQUES PARTICULARS
Icon
ANUNCI LICITACIÓ
Icon
ANUNCI BOP
Icon
ANUNCI DIARI ARA
Icon
ACTA VALORACIO TÈCNICA I INFORME
Icon
ACTA OBERTURA ECONÒMICA
Icon
PROPOSTA ADJUDICACIÓ
Icon
RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ
Icon
ANUNCI FORMALITZACIÓ CONTRACTE

    © Copyright - Promusa
    Avinguda Torre Blanca 2-8, edifici de Serveis Torre Blanca
    08172 Sant Cugat del Vallès.
    Avís Legal