ANUNCI D’ADJUDICACIÓ: ADJUDICACIÓ DE L´EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE L´EDIFICI DE 42 HABITATGES SITUAT AL CM. DE LA CREU, 5-13 I PG. FRANCESC MACIÀ, 28-30 (UA-M42F) DE SANT CUGAT DEL VALLÈS.

Data d’adjudicació: 30/07/2010

Informació sobre la licitació

Data d’inici: 30/03/2010

Termini de presentació: 12/05/2010

Per Resolució de l´Òrgan de Contractació de data 15 de març de 2010, s´inicia el procediment per a l´adjudicació de l´execució de les obres de construcció de l´edifici de 42 habitatges situat al Cm. de la Creu, 5-13 i Pg. Francesc Macià, 28-30 (UA-M42F) de Sant Cugat del Vallès. (Exp.2010/10), seguint-se pels tràmits establerts al Plec de  Clàusules Administratives Particulars corresponent.

Prèvia valoració per la Mesa de Contractació de les ofertes presentades, aquesta aixeca a l´Òrgan de Contractació una proposta d´adjudicació en els termes continguts a l´informe tècnic integrat a l´expedient.

En data 30 de juliol de 2010, l´Òrgan de Contractació assumeix la proposta d´adjudicació presentada per la Mesa de Contractació, i adjudica el contracte d´execució de les obres de la present licitació, per considerar-la l´oferta econòmicament més avantatjosa a TAU INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES, SA.

EXP2010/10

Icon
PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
Icon
ANUNCI LICITACIÓ OBRES PUBLICAT AL DOGC
Icon
ANUNCI LICITACIÓ CONTRACTACIÓ OBRES CONSTRUCCIÓ UA-M42F
Icon
ACTA ADJUDICACIÓ ÒRGAN CONTRACTACIÓ

    © Copyright - Promusa
    Avinguda Torre Blanca 2-8, edifici de Serveis Torre Blanca
    08172 Sant Cugat del Vallès.
    Avís Legal