En data 26/05/2017, l´Òrgan de Contractació ha dictat Resolució mitjançant la qual acorda l´inici de procediment -amb l´aprovació de l´expedient i el Plec de Clàusules Administratives Particulars- que se seguirà pel procediment obert subjecte a regulació no harmonitzada amb un pressupost base de licitació de 1.862.054,99 € sense IVA.

El termini màxim per a la presentació d´ofertes és el dia 23 de juny de 2017 a les 13.00h als llocs habilitats al Plec i preferiblement a Promusa, Av. Torre Blanca 2-8, oficina 3D de Sant Cugat del Vallès.

El dia per a l´obertura de les ofertes econòmiques es fixa pel dia 11 de juliol de 2017 a les 13.00h, a la seu de Promusa.

La documentació jurídica per a participar es pot adquirir al web de Promusa (www.promusa.cat), apartat contractació/licitacions. La documentació tècnica la trobareu també al web anterior, previ registre i acreditació.

Promusa confirma que la visita d’obres serà el proper dijous 15 a les 9:30h i tindrà una durada aproximada 1h.

En data 11 de juliol a les 9.00h, la Mesa -d’acord amb l’establert al Plec de Clàusules Administratives Particulars-, ha valorat els Sobres núm. 2,documentació tècnica, amb el resultat que consta al quadre que s’adjunta, procedint-se, a la Sala de reunions de Promusa, a les 13.15 hores, a l’obertura dels Sobres núm. 3 Ofertes econòmiques” amb el resultat que consta al quadre s’adjunta.

En data 20 de juliol de 2017, la Mesa -d’acord amb l’establert a la Clàusula 17 del Plec de Clàusules Administratives Particulars-, ha dictat proposta d’adjudicació, amb el resultat que en la mateixa consta, procedint a elevar-la a l’Òrgan de Contractació als efectes de l’adjudicació provisional.

En data 27 de juliol de 2017, l’Òrgan de Contractació -d’acord amb l’establert a la Clàusula 17 del Plec de Clàusules Administratives Particulars-, ha dictat Resolució d’adjudicació provisional a favor del licitador que d’acord amb la proposta d’adjudicació de la Mesa de Contractació, ha  presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, la qual es notifica a tots els licitadors i a l’adjudicatari als efectes que aporti tota la documentació requerida a la Clàusula 19 als efectes que esdevingui definitiva i procedir com determina el Plec de Clàusules Administratives Particulars.

En data 14 de setembre de 2017, l’Òrgan de Contractació ha dictat Resolució d’adjudicació definitiva, un cop valorada la validesa de la documentació aportada, d’acord amb l’establert al Plec de Clàusules Administratives Particulars.

En data 27 de novembre de 2017, s’ha formalitzat la signatura del contracte d’obres de la construcció del mercat municipal de Volpelleres.

EXP.PROM. 2017/002

Icon
Resolució Inici Procediment
Icon
Anunci Licitació
Icon
Anunci BOPB
Icon
Anunci Diari Ara
Icon
Plec Clàusules Administratives Particulars
Icon
Projecte
Registri les dades de la seva empresa per descarregar el fitxer
Icon
Obertura tècnica
Icon
Obertura econòmica
Icon
Proposta Adjudicació
Icon
Resolució Adjudicació
Icon
Resolució adjudicació definitiva
Icon
Anunci formalització contracte

    © Copyright - Promusa
    Avinguda Torre Blanca 2-8, edifici de Serveis Torre Blanca
    08172 Sant Cugat del Vallès.
    Avís Legal