DOCUMENT 4 – Actuacions complementaries

DOCUMENT 3 – Infografies

DOCUMENT 2 – Ambit actuació soterrani

DOCUMENT 1 – Ambit actuació planta baixa

ANUNCI LICITACIO WEB

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

Resolució Inici Procediment