SUBVENCIONS BO LLOGUER JOVE

QUE SON

Son subvencions per facilitar el gaudi d’un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d’ús a les persones joves amb escassos mitjans econòmics.

A QUI VA DIRIGIT

Va dirigit a persones que siguin titulars d’un contracte de lloguer, habitació i/o cessió d’ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent a Sant Cugat del Vallès que en el moment de fer la sol·licitud tinguin fins a 35 anys inclosos i complexin els requisits de la convocatòria.

TERMINIS

Actualment la subvenció està tancada i no es poden presentar sol·licituds.

IMPORTS MÀXIMS DE LLOGUER MENSUAL

L’import màxim de lloguer o renda mensual de l’habitatge o l’import màxim del preu de cessió d’ús no pot ser superior a 900,00€.

En el supòsit d’habitació no pot ser superior a 450,00€.

TRÀMIT PER INTERNET

https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22866_Bo_lloguer_joves?moda=1

En el moment de fer la sol·licitud heu de tenir la documentació següent en format PDF i la identificació digital preparada:

 • La sol·licitud
 • El contracte de lloguer
 • El full de transferència bancària
 • Els rebuts de lloguer pagats (tots en un sol fitxer)
 • Si s’escau, la declaració responsable d’ingressos

A documents adjunts teniu a la vostra disposició el manual de suport per omplir el formulari de sol·licitud electrònica.

El/la sol·licitant, un cop s’identifiqui a Tràmits Gencat amb el seu certificat digital, podrà comprovar tots els tràmits que ha realitzat, accedint a l’opció de menú “Àrea privada”. Des d’aquí també podeu presentar la documentació complementària a la sol·licitud. Podeu consultar el document presentació de documents un cop feta la sol·licitud telemàtica que trobareu en el tràmit.

A documents adjunts, al document preguntes freqüents, podeu obtenir més informació sobre el funcionament dels tràmits.

Podeu consultar com tramitar la identificació digital (idCAT) en aquest enllaç. Per tràmitar la idCAT mòbil podeu veure aquest vídeo.

TRÀMIT PRESENCIAL

En el moment de presentar la sol·licitud heu de tenir la documentació següent:

. La sol·licitud de subvencions del Bo Lloguer Jove

. El contracte de lloguer

. El full de transferència bancària

. Els rebuts de lloguer pagats

. Si s’escau, la declaració responsable d’ingressos

Recordeu que el termini de presentació de les sol·licituds s’inicia el dia 8 de juny de 2022 a les 9 hores i finalitza el dia 17 de juny de 2022 a les 17 hores. Les sol·licituds presentades fora d’aquest termini seran denegades.

DOCUMENTACIÓ

Les persones sol·licitants que no s’oposin que l’òrgan gestor pugui obtenir de forma electrònica les dades necessàries per al seguiment i control d’aquestes prestacions no caldrà que aportin la documentació corresponent a: Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), Agència Tributària de Catalunya, Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), Padró municipal corresponent, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), Direcció General de la Policia, Direcció General del Cadastre, Tresoreria General de la Seguretat Social i Registre de la Propietat.

La documentació necessària per acreditar els requisits que es demanen a la convocatòria, llevat dels casos en què l’Administració pugui fer la consulta (marcats amb un (*), és:

 1. Documents d’identitat:
  • Document nacional d’identitat (DNI) vigent (*)
  • Ciutadans de la Unió Europea: el certificat de registre de ciutadans de la Unió europea vigent.
  • Estrangers no comunitaris: NIE i la  targeta d’identitat d’estranger (TIE) (*)
 2. Certificat o volant de convivència que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la seva unitat de convivència.(*)
 3. Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres de la unitat de convivència en edat laboral. Segons el cas, cal acreditar-los de la manera següent:
  • Declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent al període impositiu immediatament anterior amb termini de presentació vençut en la data de presentació, de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que formen la unitat de convivència, i que estiguin en edat laboral.  (*)
  • Certificat d’imputacions de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT)  o el corresponent certificat de les pensions o ajuts exempts de tributació, si hi ha membres de la unitat de convivència que no estan obligats a presentar la declaració de l’IRPF. (*)
  • Els/Les sol·licitants que hagin començat a treballar l’any 2021, hauran d’aportar un certificat d’imputacions subministrat per l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) corresponent a l’exercici 2021.
   També cal que presentin una declaració responsable en la que constin tots els ingressos percebuts aquell exercici.
  • En el supòsit que la persona sol·licitant hagi començat a treballar  a l’any 2022  haurà d’aportar una declaració responsable en la que hi constin els ingressos previstos, el contracte de treball, signat amb una duració prevista de sis mesos a comptar des de la data de la sol·licitud, i  totes les  nòmines rebudes fins a la presentació de la sol·licitud.
 4. Informe de vida laboral emès per la Tresoreria de la Seguretat Social relatiu a la persona sol·licitant i a totes les persones en edat laboral que formen part de la unitat de convivència (*)
 5. Llibre de família, si s’escau.
 6. El contracte de lloguer o el contracte de cessió d’ús de l’habitatge o habitació a nom de la persona sol·licitant El contracte de lloguer ha d’incloure el compliment de l’obligació de l’arrendatari del pagament de la fiança a l’arrendador, de conformitat amb la normativa vigent.
 7. Tots els rebuts de lloguer o del preu de la cessió corresponents a l’any de la convocatòria pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud.
 8. Imprès normalitzat a nom de la persona sol·licitant amb les dades bancàries del compte o document equivalent on s’ha d’ingressar la subvenció.
 9. Certificat de no tenir deutes amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària(AEAT), la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) (*)

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya pot sol·licitar, directament o a través de les entitats col·laboradores en la gestió d’aquestes subvencions, la documentació complementària que consideri necessària per a la resolució de l’expedient.

REQUISITS

 1. Tenir fins a 35 anys en el moment de presentar la sol·licitud, inclosa l’edat de trenta-cinc anys, en el moment de sol·licitar l’ajut.
 2. Tenir la residència legal a Catalunya i que l’habitatge o habitació arrendada o cedida constitueixi la residència habitual i permanent de la persona arrendatària o cessionària durant tot el període pel qual es concedeixi l’ajuda.
 3. Disposar d’una font regular d’ingressos que reporti unes rendes anuals iguals o inferiors a 2,83 vegades l’IRSC, si els ingressos corresponen a l’exercici fiscal de l’any 2020; iguals o inferiors a 2,97 vegades l’IRSC, si els ingressos corresponen a l’exercici fiscal de l’any 2021, i igual o inferiors a 3,05 vegades l’IRSC si els ingressos corresponen a l’exercici  de l’any 2022:
  • En el cas d’una sola sol·licitud s’inclouen els de les persones que tinguin el domicili habitual i permanent a l’habitatge, constin o no com a titulars del contracte d’arrendament o cessió.
  • En el supòsit de lloguer o cessió d’ús d’habitació no s’inclourà la renda de les persones que tinguin el domicili habitual i permanent a l’habitatge, només es considerarà la de la persona física arrendatària.
  • Si en un mateix habitatge conviuen dues o més persones joves titulars del contracte d’arrendament o cessió, que sol·licitin de forma individualitzada aquesta subvenció, es consideraran els ingressos individuals
 4. Ser titular o estar en condicions de subscriure, en qualitat de persona arrendatària, del contracte d’arrendament de l’habitatge o habitació o, en qualitat de cessionari del contracte de cessió d’ús de l’habitatge o habitació, objecte de la subvenció
  En el cas d’estar en condicions d’accedir a un arrendament o cessió d’habitatge o habitació, caldrà formalitzar el corresponent contracte en el termini màxim de dos mesos des de la notificació de la resolució de concessió de la subvenció.
 5. No pagar un lloguer o preu de cessió mensual per l’habitatge o habitació superior a 900,00€.

En els supòsit d’habitació no pot ser superior a 450,00€ 450 euros.

 1. Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
 2. Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer o dels preus de la cessió en el moment de presentar la sol·licitud.
 3. Fer el pagament per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, on constin els conceptes següents: la identificació de la persona pagadora, la identificació de la persona beneficiària del pagament i la mensualitat corresponent.
 4. No incorre en cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions, que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
 5. Complir les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

TAXES

No hi ha taxes associades a aquest tràmit

ALTRES INFORMACIONS

Import de la subvenció

La quantia mensual de la subvenció és de 250 € amb el límit de l’import mensual de la renda o del preu de cessió.

Si hi ha més d’un beneficiari en un mateix habitatge la suma de les subvencions concedides  no podrà superar l’import mensual del lloguer o del preu de cessió.

Reconeixement de la subvenció

Les sol·licituds es tramiten i resolen per ordre de presentació al registre, sempre que la sol·licitud i la documentació estiguin completes i fins a l’esgotament del finançament disponible. En cas que sigui necessària l’esmena de la sol·licitud, s’ha d’entendre com a data de presentació quan es disposi de tota la documentació exigida.

La subvenció s’atorga per dos anys màxim. En cas de contractes vigents amb anterioritat a l’any 2022, la subvenció s’atorga per aquest any 2022  i per al 2023.

En el supòsit de contractes signats entre l’1 de gener de l’any 2022 i la data en què s’acabi el termini per presentar sol·licituds, l’import de la subvenció, serà per a les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data de vigència del contracte i fins un màxim de 24 mensualitats.

No poden ser perceptores de les subvencions:

 • La persona sol·licitant o qualsevol altra persona que tinguin el domicili habitual i permanent a l’habitatge arrendat o cedit que tingui parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb els arrendadors o cedent de l’habitatge.
 • La persona sol·licitant o qualsevol altra persona que tinguin el domicili habitual i permanent a l’habitatge arrendat o cedit sigui sòcia o partícip de la persona física o jurídica que actuï com a arrendadora o cedent.
 • Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d’arrendament, o qualsevol altre membre sigui propietari o usufructuari d’un habitatge, llevat que no en disposin de l’ús i gaudi.
 • Els arrendataris o cessionaris d’habitatges que gestiona o administra l’Agència, directament o a través d’altres administracions públiques o entitats sense ànim de lucre.

Incompatibilitats

Aquestes subvencions són incompatibles amb el cobrament d’altres ajuts que provinguin de qualsevol Administració pública o d’entitats públiques o privades per a les mateixes mensualitats del mateix any i que tinguin la mateixa finalitat.

També són incompatibles amb les prestacions i ajuts per al pagament del lloguer objecte de convocatòries del Consorci de l’Habitatge de Barcelona.

Aquestes subvencions són compatibles per les persones perceptores de prestacions no contributives de la seguretat social  i per les persones beneficiàries de l’ingrés mínim vital.

En aquests supòsits, la suma de l’ajuda del Bo Lloguer Jove i de l’ajuda al lloguer o cessió no podrà excedir de l’import de la renda arrendatícia o del preu de la cessió, respectivament.

Fiscalitat

Atès que la subvenció per al pagament del lloguer és un ajut públic i suposa un guany patrimonial subjecte a l’impost de l’IRPF, si la persona beneficiària ha percebut per qualsevol concepte (inclosa la subvenció per al pagament del lloguer) més de 1.000€ bruts anuals no exempts, té l’obligació de presentar la declaració d’IRPF, en la qual també haurà d’incloure la quantitat percebuda.

Preguntes freqüents FAQS Bo Jove.1

Preguntes freqüents sol·licituds presentades electrònicament FAQS Bo Lloguer Jover Sol.licitud presentada electrònicament