PRESTACIONS ECONÒMIQUES D’URGÈNCIA ESPECIAL PER A L’HABITATGE

Són prestacions a fons perdut que s’atorguen a persones que han contret deutes en relació amb l’habitatge, amb la finalitat de garantir un habitatge a la persona sol·licitant i a la seva unitat de convivència.

Requisits generals:

– Els ingressos mensuals de la unitat de convivència no han de ser superiors a 2, 2,5 ó 3 vegades l’IRSC, depenent del número de membres de la unitat de convivència

– No tenir un habitatge en propietat cap membre de la unitat de convivència

– L’habitatge ha d’estar destinat a residència habitual i permanent

Prestació per a deutes de quotes d’amortització del préstec hipotecari:

Els sol·licitants d’aquest ajut han de complir, entre d’altres requisits, els següents:

– La persona sol·licitant ha de ser titular del préstec hipotecari

– La quota mensual del préstec hipotecari no pot ser superior a 800,00€

– S’ha d’haver pagat 12 mesos de les quotes d’amortització hipotecària

Prestació per a deutes de rendes de lloguer:

Els sol·licitants d’aquest ajut han de complir, entre d’altres requisits, els següents:

– La persona sol·licitant ha de ser titular del contracte de lloguer

– L’import de la renda mensual del lloguer no pot ser superior a 800,00€

– S’ha d’haver pagat 3 mesos de lloguer des de la signatura del contracte d’arrendament

– Ha de restar un temps de vigència del contracte de lloguer de 12 mesos o garantir documentalment la renovació contractual

– Prestació complementària: La poden demanar aquelles persones subjectes a un procés judicial de desnonament

– Les persones beneficiàries de la prestació complementària, a partir del mes següent a la data de la resolució de la concessió, han d’estar pagant el lloguer per un dels següents mitjans:

* transferència bancària,

* rebut domiciliat,

* ingrés en compte o

* rebut emès per l’administrador de la finca

– Si, en el moment de resoldre la sol•licitud, la persona sol•licitant ja no viu a l’habitatge pel qual ha demanat la prestació, es dictarà una resolució desfavorable, per incompliment de la finalitat de la prestació urgent, que és la de possibilitar la permanència en l’habitatge

Prestació per a la pèrdua de l’habitatge per desnonament o execució hipotecària/dació en pagament:

Els sol·licitants d’aquest ajut han de complir, entre d’altres requisits, els següents:

– La persona sol·licitant ha d’haver estat titular del contracte de lloguer o del préstec hipotecari de l’habitatge d’on ha estat desnonat i ha de ser titular del nou contracte d’arrendament

– L’import de la renda mensual del lloguer, del nou contracte d’arrendament, no pot ser superior a 800,00€ – El termini entre la data en què es deixa l’habitatge i la data en què se sol·licita la prestació no pot ser superior a 24 mesos

– Prestació complementària per al pagament de la fiança

– Pagar, com a mínim, a partir del mes següent a la data de la resolució de la concessió, per un dels següents mitjans:

* transferència bancària,

* rebut domiciliat,

* ingrés en compte o

* rebut emès per l’administrador de la finca

Les sol·licituds s’han de presentar a l’Oficina Local d’Habitatge de Sant Cugat del Vallès sol·licitant cita prèvia.

Documents adjunts