PRESTACIONS ECONÒMIQUES D’URGÈNCIA ESPECIAL PER A L’HABITATGE

Són prestacions a fons perdut que s’atorguen a persones que han contret deutes en relació amb l’habitatge, amb la finalitat de garantir un habitatge a la persona sol·licitant i a la seva unitat de convivència.

Requisits generals:

– Els ingressos mensuals de la unitat de convivència no han de ser superiors a 2, 2,5 ó 3 vegades l’IRSC, depenent del número de membres de la unitat de convivència

– No tenir un habitatge en propietat cap membre de la unitat de convivència

– L’habitatge ha d’estar destinat a residència habitual i permanent

Ajut per a deutes de rendes de lloguer (termini obert):

Els sol·licitants d’aquest ajut han de complir, entre d’altres requisits, els següents:

– La persona sol·licitant ha de ser titular del contracte de lloguer

– L’import de la renda mensual del lloguer no pot ser superior a 750,00€

– S’ha d’haver pagat 3 mesos de lloguer des de la signatura del contracte d’arrendament

– Ha de restar un temps de vigència del contracte de lloguer de 12 mesos o garantir documentalment la renovació contractual

– Prestació complementària: La poden demanar aquelles persones subjectes a un procés judicial de desnonament

– Les persones beneficiàries de la prestació complementària, a la data de la resolució de la concessió, han d’estar pagant el lloguer per un dels següents mitjans:

* transferència bancària,

* rebut domiciliat,

* ingrés en compte o

* rebut emès per l’administrador de la finca

– Si, en el moment de resoldre la sol•licitud, la persona sol•licitant ja no viu a l’habitatge pel qual ha demanat la prestació, es dictarà una resolució desfavorable, per incompliment de la finalitat de la prestació urgent, que és la de possibilitar la permanència en l’habitatge

– La prestació es pot atorgar per un període màxim de deute de 12 mesos, encara que l’import concedit no arribi a la quantia màxima anterior

Ajut per a deutes de quotes d’amortització del préstec hipotecari (termini obert):

Els sol·licitants d’aquest ajut han de complir, entre d’altres requisits, els següents:

– La persona sol·licitant ha de ser titular del préstec hipotecari

– La quota mensual del préstec hipotecari no pot ser superior a 800,00€

– S’ha d’haver pagat 12 mesos de les quotes d’amortització hipotecària

Ajut per a la pèrdua de l’habitatge per desnonament o execució hipotecària/dació en pagament (termini obert):

Els sol·licitants d’aquest ajut han de complir, entre d’altres requisits, els següents:

– La persona sol·licitant ha d’haver estat titular del contracte de lloguer o del préstec hipotecari de l’habitatge d’on ha estat desnonat i ha de ser titular del nou contracte d’arrendament

– L’import de la renda mensual del lloguer, del nou contracte d’arrendament, no pot ser superior a 750,00€ – El termini entre la data en què es deixa l’habitatge i la data en què se sol·licita la prestació no pot ser superior a 24 mesos

– Prestació complementària per al pagament de la fiança: Per a poder obtener aquesta prestació no poden haver transcorregut més de 3 mesos entre la data de la signatura del contracte d’arrendament i la presentación de la sol·licitud

– Pagar, com a mínim, a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud, per un dels següents mitjans:

* transferència bancària,

* rebut domiciliat,

* ingrés en compte o

* rebut emès per l’administrador de la finca

Les sol·licituds s’han de presentar a l’Oficina Local d’Habitatge de Sant Cugat del Vallès
IMPORTANT
Per a presentar la sol·licitud s’ha de demanar cita prèvia

Documents adjunts