En l’àmbit de la rehabilitació, els fons Next Generation EU en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) permetran lluitar contra el canvi climàtic i promoure l’estalvi energètic. En aquest sentit, s’ha fixat com a objectiu principal que els edificis d’habitatges i les llars redueixin un mínim del 30% el consum d’energia primària no renovable (EPNR) i un mínim de la demanda segons la zona climàtica. Si bé són un instrument indispensable per impulsar l’eficiència energètica, els fons també poden finançar complementàriament la rehabilitació tradicional, l’accessibilitat o la conservació dels edificis.

D’acord amb el RDL 853/2021, de 5 d’octubre, que constitueixen les bases reguladores dels ajuts, i d’acord amb la convocatòria específica del CMH que s’aplica als 35 municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona (exclosa Barcelona ciutat, que disposa del seu propi Consorci):

  • Si l’edifici a rehabilitar es situa en un dels Entorns Residencials de Rehabilitació Programada (ERRP) prèviament delimitats, es podrà acollir al Programa d’Ajuts Barris. En cas contrari, es podrà acollir al Programa d’Ajuts Edificis. Per a comprovar prèviament a quin àmbit territorial pertany l’edifici a rehabilitar, properament es podrà consultar el cercador.
  • A més, en qualsevol dels dos casos, si el que es vol és elaborar el Llibre de l’Edifici podria beneficiar del Programa d’Ajuts del Llibre de de l’Edifici existent.• En el cas d’un habitatge individual situat en un edifici plurifamiliar o bé en el cas d’un habitatge unifamiliar, que es vulgui rehabilitar millorant la seva eficiència energètica, es podrà acollir al Programa d’Ajuts Habitatges.

Els detalls i requisits de cada programa es poden consultar als apartats corresponents, així com a la pròpia convocatòria.

La vigència d’aquesta convocatòria s’inicia el 2 de maig de 2022 i finalitza el 30 de juny de 2026.

Aquests programes d’ajuts seran finançats mitjançant el Fons del mecanisme de recuperació i resiliència establerts pel Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea – Next Generation EU.

Dels diferents programes, a l’Oficina Local d’Habitatge de Sant Cugat del Vallès gestionarem el Programa d’ajudes a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en HABITATGES

PROGRAMA D’AJUDES A LES ACTUACIONS DE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN HABITATGES

L’objecte d’aquest programa és el finançament d’actuacions o obres de millora de l’eficiència energètica en els habitatges, siguin unifamiliars o pertanyents a edificis plurifamiliars.

A continuació les respostes a les preguntes més freqüents sobre la convocatòria d’ajuts per a actuacions de millora de l’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA en HABITATGES:

1.- Qui pot beneficiar-se dels ajuts?

Els destinataris últims i beneficiaris dels ajuts poden ser les persones propietàries, usufructuàries o arrendatàries d’habitatges, ja siguin persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública.

2.- Qui pot tramitar la sol·licitud dels ajuts?

El destinatari últim o bé, en el cas que existeixi, l’agent o gestor de rehabilitació.

3.- Quines actuacions se subvencionen?

Seran actuacions subvencionables per aquest programa aquelles en les que s’assoleixi una reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració de com a mínim un 7% o una reducció del consum d’energia primària no renovable de com a mínim un 30%.

Així mateix, es consideraran subvencionables les actuacions de modificació o substitució d’elements constructius de l’envolupant tèrmic per a adequar les seves característiques als valors límit de transmitància tèrmica i de permeabilitat a l’aire, quan pertoqui, establerts a les taules 3.1.1.a–HE1 y 3.1.3.a–HE1, del Document Bàsic DB HE d’Estalvi d’energia del Codi Tècnic de la Edificació.

Honoraris professionals, cost de la redacció del projectes, informes tècnics i certificats necessaris, despeses derivades de la tramitació administrativa, i altres despeses generals similars, degudament justificats.

No es consideren costos subvencionables els corresponents a llicències, taxes, impostos o tributs. En canvi, l’IVA podrà ser considerat elegible sempre i quan no pugui ser susceptibles de recuperació o compensació total o parcial.

D’acord amb l’article 3 de les bases reguladores (RDL 853/2021, de 5 d’octubre), no seran subvencionables les actuacions d’inversió en generadors tèrmics que utilitzin combustible d’origen fòssil.

4.- Quin és l’import de la subvenció?

D’acord amb l’article 44 de les bases reguladores (RDL 853/2021, de 5 d’octubre), la quantia de la subvenció és del 40% del cost de la actuació, amb un topall màxim de 3.000 €.

El cost mínim de l’actuació ha de ser igual o superior a 1.000 euros per habitatge.

5.- Quins requisits s’han de complir?

Els habitatges objecte d’actuació han de complir els requisits establerts a l’article 42 de les bases reguladores i en concret han de constituir el domicili habitual i permanent dels propietaris/es, usufructuaris/es o arrendataris/es en el moment de sol·licitar l’ajut.

Les actuacions a executar han de comptar amb la llicència o autorització municipal que correspongui segons normativa, que haurà de ser vigent al llarg de la totalitat de l’execució de les obres.

6.- Quines passes s’han de seguir?

Presencial:

Per a presentar la documentació s’ha de demanar cita prèvia al web de Promusa o trucant al telèfon de l’oficina 93 5891732.

L’oficina presencial està situada a l’Oficina Local d’Habitatge de Sant Cugat del Vallès, al Passeig Francesc Macià, núm. 16-20

Telemàtic:

Accedint en el següent tràmit

(tràmit OLH11), és imprescindible que els documents estiguin en format PDF.

Abans de presentar una sol·licitud d’ajuts, cal comprovar que es disposa de tota la documentació necessària per a poder tramitar-la, i aportar-la en el moment de presentar la sol·licitud.

7.- Quin és el termini de presentació?

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia en data 2 de maig de 2022 i finalitza en data 30 de juny de 2026, inclòs.

No obstant aquest termini es podrà ampliar per resolució del director general del Consorci.

Es podrà tancar l’admissió de sol·licituds i documentació en una data anterior a aquesta data si s’ha exhaurit la dotació pressupostària.

8.- Són compatibles amb altres ajuts?

Els ajuts previstos en aquesta convocatòria seran incompatibles amb els ajuts concedits per a la mateixa actuació per altres organismes o pel mateix Consorci.

9.- L’import de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) és subvencionable?

SÍ, d’acord amb els articles 43 i 44 del RDL 853/2021, de 5 d’octubre, l’IVA pot ser considerat elegibles sempre i quan no puguin ser susceptibles de recuperació o compensació total o parcial per part del destinatari últim dels ajuts.

10.- Son deduïbles a l’IRPF part dels costos de les obres de millora d’eficiència energètica?

Sí, d’acord amb les condicions de l’article 1-Dos del RDL 19/2021, de 5 d’octubre.

11.- L’import de la subvenció d’aquesta convocatòria es grava a l’IRPF?

No, d’acord amb les condicions de l’article 1-Tres del RDL 19/2021, de 5 d’octubre.

12.- He llegit totes les preguntes freqüents i continuo tenint dubtes …

https://www.cmh.cat/web/cmh/ajuts/ajuts-fons-next-generation Consorci Metropolità de l’Habitatge

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_es Comissió Europea

https://planderecuperacion.gob.es/ Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia