Entrades per

EXP2010/13

ANUNCI D’ADJUDICACIÓ: PROCEDIMENT NEGOCIAT PER A L´ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE REDACCIÓ DE PROJECTE EXECUTIU DE LA PROMOCIÓ D´HABITATGES AL CARRER JERONI PUJADES 18-22 DE SANT CUGAT DEL VALLÈS.

EXP2010/11

ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE L´EXECUCIÓ I GESTIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ CENTRALITZADA DE CALEFACCIÓ I AIGUA CALENTA SANITÀRIA (ACS) A LA PROMOCIÓ DE 42 HABITATGES SITUADA AL CM. DE LA CREU, 5-13 I PG. FRANCESC MACIÀ, 28-30 (UA-M4 2F) DE SANT CUGAT DEL VALLÈS.

EXP2010/10

ADJUDICACIÓ DE L´EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE L´EDIFICI DE 42 HABITATGES SITUAT AL CM. DE LA CREU, 5-13 I PG. FRANCESC MACIÀ, 28-30 (UA-M42F) DE SANT CUGAT DEL VALLÈS.

EXP2010/9

RELACIÓ DE PROJECTES I TÈCNICS ADJUDICATS EN EL CONCURS DE CONTRACTES D´ASSISTÈNCIA TÈCNICA, REDACCIÓ DELS PROJECTES I LA DIRECCIÓ D´OBRES DE PROMOCIONS D´HABITATGE PROTEGIT PEL PERÍODE (2008-2011).

EXP2010/8

PROCEDIMENT PER A L´ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D´ASSISTÈNCIA TÈCNICA, REDACCIÓ PROJECTES I DIRECCIÓ D´OBRES DE LA PROMOCIÓ D´HABITATGE PROTEGIT DE L´AV. PLA DEL VINYET (GRUP C). PROJECTE I RELACIÓ DE TÈCNICS SELECCIONATS.

EXP2009/7

INICI DE LA 2A FASE DEL CONCURS DE CONTRACTES D´ASSISTÈNCIA TÈCNICA, REDACCIÓ DELS PROJECTES I LA DIRECCIÓ D´OBRES DE PROMOCIONS D´HABITATGE PROTEGIT PEL PERÍODE (2008-2011). VERGE MONTSERRAT. RELACIÓ DE PROJECTES I TÈCNICS SELECCIONATS.