CÈDULA D’HABITABILITAT

Què és?

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència de les persones i té les condicions tècniques d’habitabilitat, segons la normativa vigent.

Qui pot sol·licitar la cèdula?

El propietari de l’habitatge, l’administrador o un representant autoritzat.

Per a què serveix?

És necessària per vendre, llogar o cedir un habitatge i per a donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions, entre d’altres.

Tipus de cèdules i vigència

 • Cèdula de primera ocupació: 25 anys
 • Cèdula de primera ocupació de rehabilitació : 15 anys
 • Cèdula de segona ocupació: 15 anys

Com se sol·licita la cèdula d’habitabilitat?

Cal que la persona que realitza la sol·licitud de la cèdula d’habitabilitat s’identifiqui convenientment mitjançant el corresponent DNI o document equivalent per tal que la persona que figuri com a sol·licitant de la cèdula sigui efectivament la que fa la sol·licitud. En cas d’actuar en nom d’una altra persona, caldrà que aporti la corresponent autorització.

Aquest tràmit només el podeu fer presencial si sou un particular.

Els autònoms, professionals, empreses, entitats i altres col·lectius heu de tramitar per internet. La documentació que aporteu per altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

Si sou un particular, per dur a terme aquest tràmit de manera presencial haureu de demanar cita prèvia, en aquest enllaç https://promusa.eadministracio.cat/citaprevia.0

Cal pagar taxes?

Per a cèdules de primera ocupació i de rehabilitació:

 1. Un habitatge: 42,60 €
 2. De dos a cinc habitatges : 26,25 €
 3. De sis o més habitatges: 19,65 €

Per a cèdules de segona ocupació: 19,65 €

Quina documentació cal aportar

CÈDULES D’ HABITABILITAT DE PRIMERA OCUPACIÓ / PRIMERA OCUPACIÓ DE REHABILITACIÓ

 • Sol·licitud de cèdula de primera ocupació i de primera ocupació de rehabilitació
 • Fotocòpia del DNI del propietari i/o del sol·licitant
 • Original del certificat final d’obres i habitabilitat
 • Fotocòpia de la comunicació prèvia de primera ocupació
 • Original de la relació de les modificacions del projecte
 • Original de la relació dels controls d’obra i resultats

CÈDULES DE SEGONA OCUPACIÓ

 • Sol·licitud de cèdula de segona ocupació
 • Fotocòpia del DNI del propietari i/o sol·licitant
 • Fotocòpia de l’escriptura on consti la descripció de l’habitatge (només en el cas d’unifamiliars, baixos o àtics)

Quin termini hi ha per notificar l’atorgament o denegació de la cèdula?

El termini és de 30 dies hàbils des de la data de recepció en el registre de la sol·licitud amb la documentació completa.

DUPLICAT DE CÈDULES D’ HABITABILITAT

Ja es troba operativa la possibilitat de sol·licitar els duplicats de cèdules per la web de l’Agència.

Les còpies de les cèdules que es demanin telemàticament les faran arribar als sol·licitants per correu electrònic.

El tràmit es pot veure a l’enllaç següent:

http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22170_Copia_Cedules?category=74857eac-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

Documents adjunts