ENTITATS SUSCEPTIBLES D’ADJUDICACIÓ DIRECTA  FINS EL 3 DE MAIG DE 2020 (PRORROGAT PER ESTAT D’ALARMA COVID-19)

Es recorda a tots els interessats que, d’acord amb el que preveu l’art. 60 la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost,  les entitats que varen ser objecte de concurrència el passat mes de maig de 2019 i que varen quedar desertes són susceptibles d’adjudicació directa durant un any.

CPO_maig2019_actualitzat estat d’alarma

 

 

Més informació a:

comercial@promusa.cat

Tel.: 935 891 732