Documentació asociada a l’expedient 2011/22

RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ

PROPOSTA D´ADJUDICACIÓ

ACTA OBERTURA OFERTES ECONÒMIQUES

ACTA VALORACIÓ OFERTES TÈCNIQUES

RESOLUCIÓ DECLARACIÓ CONCURS DESERT

CORRECCIÓ ERRADA MATERIAL 4 D´ABRIL

CORRECCIÓ ERRADA MATERIAL 28 DE MARÇ

PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

ANUNCI LICITACIÓ