Documentació asociada a l’expedient 2014/28

RESOLUCIO ADJUDICACIO

PROPOSTA ADJUDICACIO

ACTA OBERTURA OFERTES ECONOMIQUES

PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I ANNEX 1 i 2

ANNEX 6 (PLEC CLÀUSULES ADM PARTICULARS)

PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

ANUNCI LICITACIO

RESOLUCIO INICI PROCEDIMENT