Documentació asociada a l’expedient EXP2014/29

4 PT Pla de treballs

4 CQ Control de qualitat

4 AN Annexes

3 QP Quadres preus

3 PR Pressupost

3 JP Justificació preus

3 AM Amidaments

2 PC Plecs

1 ME Memoria

PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS