Documentació asociada a l’expedient EXP2015/32

PROPOSTA ADJUDICACIO I QUADRE PUNTUACIÓ

JUSTIFICACIO BAIXES TEMERARIES

ACTA OBERTURA ECONOMICA

ANUNCI DIARI ARA

PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

ANUNCI BOP

ANUNCI LICITACIO

RESOLUCIO INICI PROCEDIMENT