Documentació asociada a l’expedient 2016/37

ANUNCI FORMALITZACIÓ CONTRACTE

RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ

PROPOSTA ADJUDICACIO

DOCUMENTS TÈCNICS

ANUNCI BOP

ANUNCI LICITACIO

PLEC CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

RESOLUCIO INICI PROCEDIMENT