Documentació associada a l’expedient 2017/002

Anunci formalització contracte

Resolució adjudicació definitiva

Resolució Adjudicació

Proposta Adjudicació

Obertura econòmica

Obertura tècnica

Projecte

Plec Clàusules Administratives Particulars

Anunci Diari Ara

Anunci BOPB