En data de 31 de març de 2020, es va aprovar el Real Decret Llei 11/2020, que adopta mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19, que fan esment a opcions relatives a moratòria i reducció de les  rendes, així com a d’altres mesures d’ajuts, a les quals es poden acollir les persones que hagin estat afectades o puguin estar-ho fins arribar a situacions de vulnerabilitat.

En data 3 d’abril de 2020, el Consell d’Administració va acordar l’aplicació efectiva i la materialització de moratòria de pagament del deute arrendatici ja acordada al Consell d’Administració de Promusa de 23 de març de 2020 i també en aplicació del previst al Real Decret-Llei 11/2020, de 31 de març, fixar les opcions a les que es poden acollir les persones que s’hagin vist afectades i es trobin  o puguin trobar-se en situacions de vulnerabilitat econòmica, així com establir que -en funció de la situació sobrevinguda- es puguin estudiar altres franges d’empara a famílies, empreses i professionals que tot i no estar dins els llindars de vulnerabilitat objectiva fixats al Real Decret Llei 11/2020, puguin ser considerades com a susceptibles de ser ateses.

Per tant, es dona publicitat als acords anteriors amb els següents documents:

1.- Notificació als llogaters amb l’annex quadre IPREM.

2.- RDL 11/2020  de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19.

3.- Acord del Consell Administració de data 3 d’abril de 2020.

4.- Quadre amb imports IPREM i exemples per a que els arrendataris calculin els ingressos.

5.- Documents a presentar per a demostrar vulnerabilitat objectiva.

6.- Model de declaració responsable.

7.- Model declaració responsable comercial COVID19