PROCEDIMENT PER A INSCRIURE’S AL REGISTRE DE SOL·LICITANTS D’HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

Opció A: CREAR UNA NOVA SOL·LICITUD

 1. Entrar a la pàgina web promusa.cat
 2. Posar-se sobre OFICINA LOCAL D’HABITATGE
 3. Clicar sobre: REGISTRE DE SOL·LICITANTS D’HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL (CITA PRÈVIA)
 4. Clicar sobre: Sol·licitud d’inscripció electrònica del Registre de Sol·licitants d’HPO
 5. Clicar sobre Opció A: Crear una nova sol·licitud online
 6. Ompliu les dades sol·licitades i accepteu
 7. Ompliu el formulari online (no manual)
 8. Signar al full on s’indica “Signatura de la persona sol·licitant i dels altres membres de la unitat de convivència majors d’edat” i a l’últim full.
 9. Demaneu CITA PRÈVIA a https://promusa.eadministracio.cat/citaprevia.0
 10. Porteu a l’Oficina Local d’Habitatge la sol·licitud impresa i el DNI/NIE/passaport/llibre de família/etc. (el document d’identificació que correspongui) o mitjançant la nostra seu electrònica en el següent enllaç TH04. ALTA al registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial (en aquest cas cal tenir activat el certificat IdCatMòbil o Clave)

Opció B: ACCÉS A UNA SOL·LICITUD PRÈVIA (SI JA S’HA COMENÇAT LA SOL·LICITUD AMB ANTERIORITAT)

 1. Entrar a la pàgina web promusa.cat
 2. Posar-se sobre OFICINA LOCAL D’HABITATGE
 3. Clicar sobre: REGISTRE DE SOL·LICITANTS D’HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL (CITA PRÈVIA)
 4. Clicar sobre: Sol·licitud d’inscripció electrònica del Registre de Sol·licitants d’HPO
 5. Clicar sobre Opció B: Accés a una sol·licitud prèvia
 6. Ompliu les dades sol·licitades i accepteu
 7. Ompliu el formulari online (no manual)
 8. Signar els fulls 3 i 5 tots els majors d’edat de la unitat de convivència
 9. Demaneu CITA PRÈVIA a https://promusa.eadministracio.cat/citaprevia.0
 10. Porteu a l’Oficina Local d’Habitatge la sol·licitud impresa i el DNI/NIE/passaport/llibre de família/etc. (el document d’identificació que correspongui) o mitjançant la nostra seu electrònica en el següent enllaç TH04. ALTA al registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial (en aquest cas cal tenir activat el certificat IdCatMòbil o Clave)

Opció C: Opció NO VÀLIDA

Per a més informació sobre el Registre de Sol•licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial, podeu consultar el web de la Generalitat (www.registresolicitants.cat).

Documents adjunts

Loading...