L’Oficina Local d’Habitatge (OLH), gestionada per Promusa, és una oficina a on els ciutadans poden acudir per obtenir de forma ràpida i cómoda tota la informació relativa a l’habitatge.

CARTA DE SERVEIS:

L’Oficina Local d’Habitatge informa, assessora, gestiona i /o tramita:

 • Habitatge lliure i amb protecció oficial
 • Borsa de Mediació per al Lloguer Social (cita prèvia)
 • Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial
 • Masoveria Urbana
 • Adjudicació Directa
 • Assessorament Jurídic en temes d’habitatge (cita prèvia)
 • Servei d’Intermediació per a Deutes de l’Habitatge (cita prèvia)
 • Ajuts per pagar el lloguer i/o hipoteca:
  • Prestacions per al pagament del lloguer
  • Prestacions econòmiques d’urgència especial
 • Deute de rendes de lloguer
 • Deute de quotes d’amortització del préstec hipotecari
 • Per atendre persones que han perdut l’habitatge com a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària
  • Renda Bàsica d’Emancipació (Només està vigent per a antics perceptors)
 • Ajuts a la Rehabilitació d’Habitatges
 • Cèdules d’Habitabilitat de 1a i 2a ocupació (Amb cita prèvia els matins de dilluns, dimecres i divendres i tardes de dilluns i dimecres)
 • Certificat d’Eficiència Energètica