CONVOCATÒRIA DE L’ANY 2021 DE SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE L’ADEQUACIÓ D’HABITATGES ESPECÍFIQUES PER ALS MUNICIPIS QUE INTEGREN L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

QUI POT SOL·LICITAR ELS AJUTS

Les persones propietàries i arrendatàries d’habitatges unifamiliars privats i d’habitatges individuals privats en edificis de tipologia residencial col·lectiva tant si estan constituïts en règim de propietat horitzontal com si no.

També podran ser beneficiaris els Ajuntaments metropolitans, les seves empreses públiques municipals i les societats mercantils en què hi participin íntegra o majoritàriament, així com les empreses de serveis energètics definides a la directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell de 25 d’octubre de 2012, relativa a l’eficiència energètica, en les condicions que estableix l’article 34.1 f) del Reial Decret 106/2018, de 9 de març.

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

Seran subvencionables les actuacions descrites a l’art. 4 de les Bases Reguladores i que són les següents

a) Actuacions d’obtenció i/o millora de l’habitabilitat:

Actuacions destinades a que l’habitatge assoleixi les condicions mínimes d’habitabilitat legalment exigides al Decret 141/2012, de 30 d’octubre (i les actualitzacions normatives que s’hi puguin produir), pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.

b) Actuacions d’adaptació de les instal·lacions de l’interior de l’habitatge:

Actuacions d’adaptació a la normativa vigent o aplicable de les instal·lacions individuals de l’habitatge, xarxa d’aigua, xarxa elèctrica, xarxa de gas canalitzat, telecomunicacions i sanejament.

c) Millores energètiques i de sostenibilitat:

Actuacions destinades a la millora de la sostenibilitat energètica, com són la millora de l’aïllament de l’habitatge per optimitzar la demanda energètica i assegurar el confort acústic; la incorporació de proteccions solars en les obertures; el canvi de tancaments (finestres, portes de sortida a balcons, altres tancaments exteriors practicables); la substitució de làmpades i lluminàries per altres de major rendiment energètic, il·luminació LED, entre d’altres. També es considerarà subvencionable la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

d) Actuacions d’adaptació de la mobilitat de l’habitatge:

Actuacions puntuals que millorin l’accessibilitat i la mobilitat interior de l’habitatge, com també la seva adaptació total o parcial. En concret, la instal·lació d’aparells elevadors, la substitució de banyera per dutxa, l’eixamplament o adequació de portes, passadissos, habitacions, cambra higiènica, cuina, entre d’altres.

Les actuacions anteriorment descrites, en el cas d’habitatges unifamiliars, seran objecte de subvenció sempre i quan estiguin concebudes i s’executin sota els mateixos criteris que les actuacions en habitatges individuals ubicats en edificis de tipologia residencial col·lectiva. El Consorci vetllarà per que la finalitat de la rehabilitació a l’interior dels habitatges no es desvirtuï en cap moment.

No podran gaudir de les subvencions les obres o actuacions que hagin estat iniciades o realitzades amb anterioritat a la data de la sol•licitud.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ

El termini de presentació de la sol·licitud d’ajuts i de la corresponent documentació s’obre el dia 1 de febrer de 2021 i finalitza el 31 de desembre de 2021.

Es podrà tancar l’admissió de sol·licituds i documentació en una data anterior a aquesta data si s’ha exhaurit la dotació pressupostària.  

PER A MÉS INFORMACIÓ:

Oficina Local d’Habitatge de Sant Cugat del Vallès

Telf.: 93 587 89 10

olh@promusa.cat

També podeu consultar el web del Consorci Metropolità de l’Habitatge www.cmh.cat

Documents adjunts