NOVA CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS PER A LA REDACCIÓ DE PROJECTES I D’ALTRES DOCUMENTS – ANY 2020

NOTA 1: La subvenció és per la REDACCIÓ DE PROJECTES I D’ALTRES DOCUMENTS

NOTA 2: La subvenció va destinada a COMUNITATS DE PROPIETARIS

NOTA 3: La subvenció es gestionarà íntegrament a través dels Col·legis Professionals d’Arquitectes i Arquitectes Tècnics

El 20 de gener s’ha obert el termini de presentació de sol·licituds d’ajuts per a la redacció de projectes i altres documents tècnics relatius a actuacions integrals de rehabilitació en edificis existents de tipologia residencial col·lectiva (comunitat de propietaris) de l’àrea metropolitana de Barcelona.

L’objectiu de la convocatòria és impulsar la rehabilitació d’edificis amb criteris energètics, mitjançant subvencions a fons perdut del cost dels treballs tècnics necessaris per acompanyar la presa de decisions de les comunitats de propietaris sobre la naturalesa i abast de les obres de rehabilitació que les dites comunitats hauran d’executar en els elements comuns del seu edifici.

1.- QUI POT SOL·LICITAR ELS AJUTS

La convocatòria de projectes 2020, destina els ajuts a comunitats de propietaris d’edificis existents de tipologia residencial col·lectiva de l’àrea metropolitana de Barcelona.

2.- QUINES ACTUACIONS SE SUBVENCIONEN

Es consideren subvencionables els projectes i altres documents tècnics relacionats amb el dit projecte, que hagin seguit la Guia Metodològica establerta pel Consorci.

Tota la documentació ha de ser relativa a una actuació integral de rehabilitació que comporti una actuació global en l’envolupant de l’edifici, amb actuacions de millora de l’eficiència energètica, i en altres elements comuns.

Són exemples d’altres documents, els informes tècnics de l’estat de l’edifici (IITE), certificats d’eficiència energètica (CEE), i altres documents tècnics necessaris per dur a terme actuacions integrals de rehabilitació en edificis existents de tipologia residencial col·lectiva i que comportin una actuació global en l’envolupant de l’edifici, amb actuacions de millora de l’eficiència energètica, i en altres elements comuns.

3.- QUINS REQUISITS S’HAN DE SEGUIR PERQUÈ ELS PROJECTES SIGUIN SUBVENCIONABLES

Per resultar subvencionables, els projectes i els altres documents tècnics han d’haver seguit la Guia Metodològica establerta pel Consorci.

Tots els documents han de ser relatius a una actuació integral de rehabilitació que comporti una actuació global en l’envolupant de l’edifici, amb actuacions de millora de l’eficiència energètica, i en altres elements comuns.

En aquest sentit, les obres projectades hauran de garantir l’actuació en, com a mínim un 30% de l’envolupant tèrmica de l’edifici. Si amb les actuacions necessàries per reparar totes les patologies comunitàries que estiguin qualificades a l’IITE com a importants, greus o molt greus no s’arriba a dit percentatge, el projecte i la resta de documents hauran de garantir que amb les obres que s’executaran s’actuarà, com a mínim, en un 30% de l’envolupant tèrmica de l’edifici amb criteris d’eficiència energètica. Si a més d’aquestes actuacions obligatòries la comunitat de propietaris acorda executar, a més, altres obres, aquestes s’inclouran també en el projecte i en la resta de documents tècnics.

Totes les actuacions han de complir obligatòriament el Codi Tècnic de l’Edificació CTE vigent, segons el document bàsic d’estalvi energètic del CTE DB-HE1 (limitació de la demanda energètica.)

A més s’han de complir els requisits següents:

  1. L’edifici ha d’haver estat construït abans de l’any 2007.
  1. L’edifici ha de ser de titularitat privada i, com a mínim el 70% de la superfície construïda sobre rasant ha d’estar destinada a habitatge. No computa la superfície en planta baixa si és d’ús diferent de l’habitatge.
  1. Com a mínim el 50% dels habitatges de l’edifici han de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris en totes les fases del procediment. Aquesta circumstància es podrà acreditar mitjançant certificació d’empadronament dels propietaris o arrendataris dels habitatges, o bé amb una autorització de cada un d’ells per a que el Consorci verifiqui les dades del padró.
  1. La llicència d’obres no pot haver estat sol·licitada abans de formalitzar-se la sol·licitud d’ajuts. El pressupost de contracte de l’empresa s’ha d’ajustar al de la llicència municipal de les obres.
  1. Les obres no poden haver estat iniciades o realitzades abans de formalitzar-se la sol·licitud d’ajuts, ni d’haver rebut el comunicat tècnic inicial previst en l’article 17 de les Bases reguladores. Les obres s’hauran d’iniciar en un termini màxim de vuit mesos a comptar des de l’endemà de la data de notificació del comunicat tècnic del Consorci.

Per més informació sobre els requisits, podeu consultar el web www.cmh.cat.

4.- JA HE PRESENTAT LA SOL·LICITUD D’AJUTS, PUC INICIAR LES OBRES? HAIG D’AVISAR QUAN INICII LES OBRES

ENCARA NO!!

Us heu d’esperar que el Consorci us faci arribar el comunicat tècnic.

A partir del moment en què rebeu aquest comunicat, podreu iniciar les obres. Es disposa d’un màxim de 8 mesos per a iniciar-les. Aquest termini pot ser prorrogat com a màxim per quatre mesos més, en cas que aporteu la documentació justificativa dels motius que impedeixin l’inici de les obres per causes alienes a la vostra voluntat.

Haureu de comunicar de manera telemàtica a l’entitat col·laboradora corresponent l’inici de les obres en un termini màxim d’un mes des del seu inici, amb la presentació de la llicència d’obres concedida i el contracte per l’execució de la totalitat de les obres incloses en el projecte. En cas que no es comuniqui l’inici dins del termini establert, s’entendrà que desistiu de la vostra sol·licitud i s’arxivarà la documentació.

5.- QUIN ÉS EL COST SUBVENCIONABLE

A l’efecte del càlcul de la subvenció, el cost protegible està constituït pels honoraris facultatius en concepte de la redacció del projecte i d’altres documents tècnics objecte de la subvenció (informes tècnics i certificats necessaris, despeses derivades de la tramitació administrativa, i altres despeses generals similars).

A efectes del càlcul de la subvenció no s’inclouran impostos, taxes i tributs.

6.- QUIN ÉS L’IMPORT DE LA SUBVENCIÓ

La quantia màxima de la subvenció a concedir per edifici serà del 100% del cost protegible, fins a un màxim del 8% del pressupost de projecte (PEM) calculat amb la base de dades de l’ITeC.

Es podran subvencionar tots els costos relacionats amb els projectes i resta de documentació, excepte impostos, taxes i tributs.

En el moment en què hagueu presentat tota la documentació requerida per la convocatòria, inclosa la d’inici de les obres, el Consorci iniciarà els tràmits per resoldre l’expedient i procedir al pagament de l’ajut.

7.- QUIN ÉS EL TERMINI PER PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓ

El termini de presentació de les sol·licituds s’obre el 20 de gener de 2020 i finalitza el 31 de desembre de 2020.

El nou termini de presentació de les sol·licituds de subvenció finalitza el 31 de maig de 2021.

Aquest termini es podrà tancar en una data anterior, en cas d’exhauriment de la dotació pressupostària.

8.- HE REBUT UNA NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA DEL CONSORCI, PERÒ NO PUC ACCEDIR-HI

Si heu rebut una notificació electrònica del Consorci, heu d’accedir mitjançant contrasenya d’un sòl ús, preferiblement des d’un ordinador (ni mòbil, ni tauleta). Per aconseguir aquesta contrasenya, haureu d’introduir les dades per a notificacions que heu fet constar a l’imprès 1

Totes les dades per a notificacions han de correspondre a una mateixa persona: NIF/CIF, correu electrònic i número de mòbil de la mateixa persona. Si indiqueu unes dades diferents a les que heu fet constar a l’imprès 1, no us deixarà accedir.

És possible que el sistema demani una segona contrasenya. En aquest cas, només haureu de repetir el mateix procés.

Documents adjunts