LLOGUER GENERAL

Aquesta tipologia d’habitatges s’adjudica en funció dels ingressos i del número de membres de la unitat de convivència a què van destinats: 1 habitació per un o dos membres, 2 habitacions per unitats d’un a quatre membres i 3 habitacions per a unitats de dos o més membres.

REQUISITS

Els requisits i el procediment de l’adjudicació es regulen a les Bases per a l’adjudicació dels habitatges de lloguer general aprovades pel Consell d’Administració de Promusa en data 8 d’octubre de 2018.

OFERTA D’HABITATGES DE LLOGUER GENERAL SORTEIG 2019

Els habitatges que s’oferten als adjudicataris del sorteig del 30 de gener de 2019 i les seves característiques es detallaran al Dossier d’elecció i a la relació d’habitatges disponibles.

Mentre el Consell d’Administració no acordi una altra convocatòria d’oferta d’habitatges de lloguer general, els habitatges disponibles a resultes de baixes de llogaters o qualsevol altre procediment, podran ser ofertats als sol•licitants que hagin quedat a la llista com a reserves.

En “documents adjunts” trobareu tota la informació ampliada a les “BASES PER A L’ADJUDICACIÓ D’HABITATGES DE LLOGUER GENERAL 2018”.


Documents adjunts