LLOGUER GENERAL

Aquesta tipologia d’habitatges s’adjudica en funció dels ingressos i del número de membres de la unitat de convivència a què van destinats: 1 habitació per un o dos membres, 2 habitacions per unitats d’un a quatre membres i 3 habitacions per a unitats de dos o més membres.

REQUISITS

Els requisits i el procediment de l’adjudicació es regulen a les Bases per a l’adjudicació dels habitatges de lloguer general aprovades pel Consell d’Administració de Promusa en data 8 d’octubre de 2018.

Per poder ser persona adjudicatària d’un habitatge amb protecció oficial, és requisit imprescindible estar inscrit en el Registre de sol·licitants d’Habitatges amb Protecció oficial.

Documents adjunts