Les promocions d’habitatges en règim de lloguer per a gent gran estan destinats a sol·licitants majors de 65 anys, que puguin dur una vida autònoma, que no disposin d’habitatge en propietat i amb un determinat nivell d’ingressos.

Els habitatges són d’1 o 2 dormitoris i tenen entre 45 i 60 m2 útils aproximadament. Les Bases d’adjudicació preveuen i estableixen diferents lots d’habitatges, el número màxim de membres a qui van destinats i els requisits d’accés.

El contracte és de durada indefinida, sempre i quan els llogaters segueixin complint els requisits establerts a les Bases d’adjudicació.

REQUISITS

Els requisits i el procediment d’adjudicació es regulen a les Bases per a l’adjudicació d’habitatges amb protecció oficial de lloguer per a gent gran aprovades pel Consell d’Administració de Promusa el 20 de març de 2018.

Per poder ser persona adjudicatària d’un habitatge amb protecció oficial, és requisit imprescindible estar inscrit en el Registre de sol·licitants d’Habitatges amb Protecció oficial.

Documents adjunts