Les promocions d’habitatges en règim de lloguer per a gent gran estan destinats a sol·licitants majors de 65 anys, que puguin dur una vida autònoma, que no disposin d’habitatge en propietat i amb un determinat nivell d’ingressos.

Els habitatges són d’1 o 2 dormitoris i tenen entre 45 i 60 m2 útils aproximadament. Les Bases d’adjudicació preveuen i estableixen diferents lots d’habitatges, el número màxim de membres a qui van destinats i els requisits d’accés.

El contracte és de durada indefinida, sempre i quan els llogaters segueixin complint els requisits establerts a les Bases d’adjudicació.

REQUISITS

Els requisits i el procediment d’adjudicació es regulen a les Bases per a l’adjudicació d’habitatges amb protecció oficial de lloguer per a gent gran aprovades pel Consell d’Administració de Promusa el 20 de març de 2018.

OFERTA D’HABITATGES DE LLOGUER PER A GENT GRAN – SORTEIG 2018

Els habitatges que s’oferiran als adjudicataris del sorteig del 30 de maig de 2018 i les seves característiques es detallaran al Dossier informatiu.

Mentre el Consell d’Administració no acordi una altra convocatòria d’oferta d’habitatges de lloguer per a gent gran, els habitatges disponibles a resultes de baixes de llogaters o qualsevol altre procediment, podran ser ofertats als sol·licitants que hagin quedat a la llista com a reserves.

En “documents adjunts” trobareu tota la informació ampliada a les “BASES D’ADJUDICACIÓ 2018”.


Documents adjunts