POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, PROMUSA posa a disposició dels usuaris i usuàries de la seva política de protecció de dades.

1.- Identitat del responsable de tractament

El responsable del tractament de les dades personals recollides al web corporatiu de www.promusa.cat és:

PROMUSA

NIF: A58618968

Adreça: Avinguda Torreblanca, 2-8 3, 08172, Sant Cugat Del Valles, (Barcelona)

Tel. 935 891 732

E-mail: spm@promusa.cat

2.- Finalitat i temps de conservació dels tractaments de dades.

Les dades que ens facilita pels diferents mitjans com formularis de contacte, contractes, enquestes o tràmits, en el moment de la recollida de dades, és conforme amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i es realitza amb l’única finalitat de prestar-li el servei que ens sol·licita.

A cadascun d’aquests mitjans s’informa detalladament de la finalitat del tractament i que el tractament es portarà a terme única i exclusivament si s’ha autoritzat.

A continuació detallem la informació relativa als diferents tractaments que es porten a terme des de PROMUSA:

Tractament Per a què farem servir les seves dades Quant de temps conservarem les seves dades
Prestació de serveis Tractarem la informació per a la gestió del servei que hagi sol·licitat. Les seves dades podran ser cedides a tercers en el cas que el servei ho requereixi i per donar compliment de les nostres competències. Un cop finalitzi el tràmit o servei no es farà ús de les seves dades. Les dades es conservaran el temps legal obligatori.
Videovigilància i control d’accessos Tractarem les seves dades per a la seguretat de les instal·lacions, bens i persones de la seu, oficines i aparcaments de PROMUSA. Les seves dades no seran cedides a tercers. Les seves dades personals es conservaran un màxim de 30 dies, excepte que impliquin una responsabilitat o drets de PROMUSA o tercers.
Gestió dels propietaris, clients i abonats als aparcaments Tractarem les seves dades per a la gestió dels propietaris, abonaments i clients puntuals dels aparcaments gestionats per PROMUSA. Les seves dades no seran cedides a tercers. Les seves dades personals es tractaran fins que finalitzi el servei. Després d’això es conservaran el temps que estableix la legislació.
gestió de l’aparcament regulat en via pública Tractarem les seves dades per a la gestió dels servei d’aparcament a la via pública (zona verda, zona blava, càrrega i descàrrega, etc.). Les seves dades podran ser comunicades a administracions públiques en compliment de les seves competències o de la prestació del servei. Les seves dades personals es tractaran fins que finalitzi el servei o d’acord el definit a les ordenances fiscals corresponents. Després d’això es conservaran el temps que estableix la legislació.
Habitatge Tractarem les seves dades per a la gestió dels serveis d’habitatge (compra-venda i lloguer d’habitatge, etc.). Les seves dades no seran cedides a tercers. Les seves dades personals es tractaran fins que finalitzi el servei. Després d’això es conservaran el temps que estableix la legislació.
Gestió de Locals i comerços Tractarem les seves dades per a la gestió (compra-venda i lloguer) de locals, comerços i aparcaments. Les seves dades no seran cedides a tercers. Les seves dades personals es tractaran fins que finalitzi el servei. Després d’això es conservaran el temps que estableix la legislació.
Bústia de contacte, queixes o suggeriments Tractarem les seves dades per contestar la seva sol·licitud, qüestions o dubtes. Les seves dades no seran cedides a tercers. Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què s’hagi contestat a la seva sol·licitud i dut a terme les accions que siguin adequades.

Després d’això es suprimiran transcorreguts els terminis de conservació legal i excepte que es puguin derivar responsabilitats administratives, civils, laborals i/o penals.

Per a més informació por consultar el Registre d’Activitats de Tractament de PROMUSA.

La base legal per al tractament de les seves dades és l’exercici de les competències de PROMUSA, portar a terme la prestació dels serveis que ens ha sol·licitat i el consentiment de l’interessat.

En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les seves dades.

Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser veraç. L’usuari és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i del perjudicis que causi a PROMUSA o a tercers. PROMUSA es reserva el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

3.- Cessió o comunicació de dades a tercers

Per tal de prestar correctament el servei es podran proporcionar les dades a entitats que ens prestin serveis (APPs, hostatges web, derivacions de serveis) i aquestes tractaran les seves dades com a “encarregats de tractament”.

Aquesta gestió de les seves dades es realitza únicament i exclusivament per a garantir la realització, seguretat i disponibilitat dels serveis que li oferim, garantint que aquestes entitats apliquin les mesures d’índole tècnica, jurídica i organitzativa i millors pràctiques de seguretat de la informació. Evitant així, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i altres obligacions en la matèria que exigeixi la normativa a cada moment.

Fora d’aquesta situació, no es realitza cap comunicació de les seves dades personals a tercers, excepte que siguin requerides per les autoritats públiques competents i/o altres entitats, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

4.- Transferencia internacional de dades

Per a portar a terme els diferents tràmits administratius, PROMUSA no transferirà les seves dades a un tercer país que estigui fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) o un país que no prevegi un nivell adequat de protecció de dades com així ho estableixen els articles 44 a 46 del RGPD:

  • Les transferències que es realitzin en països dels quals la Comissió Europea hagi declarat que proporcionen un nivell de protecció equiparable al europeu.
  • En absència d’aquesta declaració d’adequació, s’han signat clàusules contractuals tipus aprovades per la Comissió Europea.

5.- Els seus drets en facilitar les seves dades

En qualsevol moment pot sol·licitar i obtenir informació de com i per a què estem tractant les seves dades, exercint els següents drets:

  • Accés a les seves dades: sol·licitar quines dades tenim i quin ús en fem.
  • Rectificar les seves dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
  • Suprimir les seves dades: sol·licitar que les dades siguin eliminades i no es faci tractament d’elles, fora del que la llei ens exigeixi conservar.
  • Limitar el tractament: sol·licitar que les dades siguin conservades per necessitats legals.
  • Oposar-se a un tractament: sol·licitar que no es faci un ús concret de les seves dades.
  • Portabilitat de les seves dades: sol·licitar que li lliurem les dades en un format compatible per que ho lliuri a un tercer que li hagi d’oferir un servei.

Per a exercir els seus drets, pot dirigir un escrit indicant quin dret vol exercir (Accés, Rectificació, Supressió, Oposició o Portabilitat de les dades) adjuntant una còpia del seu DNI presencialment o per correu ordinari, a PROMUSA, Oficina d’Atenció al Públic, passeig de Francesc Macià, núm. 16- 20, 08172, Sant Cugat del Vallès, (Barcelona), o bé mitjançant instància a la Seu Electrònica.

6.- Informació addicional sobre el tractament de dades personals

Si desitja conèixer més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme PROMUSA es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades:

Delegat de Protecció de Dades

E-mail : dpd@promusa.cat

Adreça postal: Avinguda Torreblanca, 2-8 3, 08172, Sant Cugat Del Valles, (Barcelona)

7.- Presentació de reclamacions

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades ( www.apdcat.cat ) és l’Organisme Supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l’Administració Pública Catalana, si vostè considera que PROMUSA ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa s’hi pot dirigir per tal d’interposar una reclamació.